สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 ตั้งอยู่ ณ วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร โดยตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 บริเวณอาคารเซนต์ฟิลิปส์แอนด์เบอร์นาร์ด (ปัจจุบันคือที่ตั้งของสำนักบริหารการเงิน) ในระยะแรกมีเจ้าหน้าที่เพียง 4 คน ใช้ชื่อหน่วยงานว่า “ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล” ทำหน้าที่รับสมัครและให้บริการทั่วไปแก่นักศึกษา ซึ่งในขณะนั้นมีนักศึกษาทั้งหมดไม่ถึง 200 คน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 หลังก่อสร้างอาคารเดอมงฟอร์ต (ตึก D) ฝ่ายทะเบียนฯ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณชั้น 1 ของอาคารนี้ (ปัจจุบันคือ Faculty Lounge) จากนั้นวิทยาลัยได้พัฒนาและมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้สถานที่ตั้งในขณะนั้นคับแคบไม่เพียงพอกับการใช้สอย ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่องานบริการแก่นักศึกษาจำนวนกว่า 1,000 คน ตลอดจนจำนวนเอกสารต่าง ๆ ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ฝ่ายทะเบียนฯ จึงได้ย้ายสำนักงานกลับไปที่ บริเวณชั้น 1 อาคารเซนต์ฟิลิปส์แอนด์เบอร์นาร์ด (ตึก P) ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์หนังสือ (Bookstore) ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เมื่อวิทยาลัยฯ ได้ก่อสร้างอาคารเรียน และสำนักงานเพิ่มเติมประกอบกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มเป็นประมาณ 5,000 คน ฝ่ายทะเบียนฯ จึงย้ายมาอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารมาร์ตินเดอตูร์ (ตึก M) ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อ และขอรับบริการ

ในปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนประเภทจาก “วิทยาลัย” เป็น “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายทะเบียนฯ จึงได้เปลี่ยนสถานภาพตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยจาก “ฝ่าย” เป็น “สำนัก” ใช้ชื่อว่า “สำนักทะเบียนและประมวลผล” โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักฯ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยดังนี้
 • ฝ่ายรับเข้าศึกษาและระเบียนประวัติ
 • ฝ่ายตารางสอน/สอบและลงทะเบียนเรียน
 • ฝ่ายประมวลผลและเบียนการศึกษา

 • ต่อมา มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งฝ่ายโรงเรียนสัมพันธ์ขึ้นมาเพื่อรองรับงานภารกิจดังกล่าว

  วิสัยทัศน์

  “สำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการให้บริการงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อสนับสนุนทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาและที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรที่มีศักยภาพด้วยทักษะ ระบบงานให้บริการและระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ”


  พันธกิจ

 • บริหารและจัดการระบบงานการให้บริการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • จัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศของหลักสูตรการศึกษา คณาจารย์ นักศึกษา อาคาร สถานที่ ศิษย์เก่า และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถให้บริการแก่คณาจารย์ นักศึกษา อาคาร สถานที่ ศิษย์เก่า และบุคลากรอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว
 • เสริมสร้างให้บุคลากรมีความสามารถ ทักษา จิตสำนึกและคุณธรรมในการให้บริการ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 • บริหารและจัดการระบบการสื่อสัมพันธ์กับผู้สนใจเข้าศึกษา การรับสมัคร การจัดทำระเบียนประวัติการลงทะเบียนเรียน การประมวลผลและการสำเร็จการศึกษา