เกณฑ์การคัดเลือกทั่วไปของผู้สมัคร


 1. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ผู้สมัครที่มีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60 (iBT) หรือ 500 (pBT) คะแนนขึ้นไปหรือ
 3. มี IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 4. ผู้สมัครที่มีคะแนน SAT1 เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ 500 คะแนนขึ้นไป จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ 15 ชั่วโมง หรือ SAT1 เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ (Reading and Writing) รวมกัน 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 5. หมายเหตุ : คะแนน IELTS, TOEFL หรือ SAT1 จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 6. เกณฑ์การเทียบโอน
  • เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
  • เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ
  • เป็นรายวิชาที่สอบไล่ได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ำกว่า “C” หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
  • สามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ½ ของจำนวนหน่วยกิตรวมของ หลักสูตรที่รับโอน หรือไม่เกิน 70 หน่วยกิต
  • รายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา หรือรายวิชาที่เทียบโอนจากโครงการ นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้แสดงผลการศึกษาของรายวิชาที่เทียบโอนได้เป็นระดับคะแนนตัวอักษร “TR” โดยแยกรายวิชารับโอนไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก และไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
  • ส่งเอกสารผลการเรียน คำอธิบายรายละเอียดวิชา กรอกรายละเอียดฟอร์มขอเทียบโอนหน่วยกิต
  • ค่าเทียบโอนปริญญาตรี เก็บตามค่าเรียนจริงตามรายวิชา
  • ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบผลเทียบโอน 3 อาทิตย์
 7. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล และสาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • ผ่านการสอบวิชาเฉพาะทางนิเทศศาสตร์
  • สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อที่ 1 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะนิเทศศาสตร์ด้วย
 8. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • ผ่านการสอบวิชาเฉพาะทางนิเทศศิลป์ 2 วิชา คือ การวาดภาพลายเส้นและการออกแบบ ด้วยคะแนนตั้งแต่ 150 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • โอนย้ายจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นจะต้อง ส่งผลงานทางนิเทศศิลป์ต่อภาควิชานิเทศศิลป์ เพื่อพิจารณาโอนย้ายภายในระยะเวลาของการรับสมัคร
  • ผู้สมัครที่ผ่านทดสอบข้อที่ 1 หรือ ข้อที่ 2 จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะด้วย
 9. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.85 ขึ้นไป
  • สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ต้องได้คะแนน การทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป
  • ต้องทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • หรือมีคะแนน SAT1 (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
 10. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์
  • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น (สายวิทย์-คณิต)
  • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
  • มีสุขภาพแข็งแรง มีใบรับรองการตรวจ X-ray ปอด -ตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบบี -ภูมิคุ้มกัน (HBsAg & AntiHBs) โดยแพทย์ ประจำโรงพยาบาล
  • มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเรื่องคดีความต่างๆ
  • ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
 11. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะดนตรี
  • ผ่านการทดสอบข้อเขียนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล
  • ผ่านการทดสอบภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี (ตามประเภทเครื่องดนตรีที่เลือก)
 12. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ผ่านการทดสอบข้อเขียนวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 13. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิติศาสตร์
  • ผ่านการทดสอบข้อเขียนวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์
  • ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของคณะนิติศาสตร์
 14. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน
  • ผู้สมัครต้องทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ คะแนนต้องได้อย่างน้อย 25% เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว (กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT1 (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส)
  • สอบผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
  • ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.50 ขึ้นไป
  • ผู้สมัครชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และ ผู้สมัครหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
  • มีใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยา (Class 1 Medical Assessment) จากโรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้น
 15. หมายเหตุ : ผู้ที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพร่างกายและทางจิตวิทยา (Class 1 Medical Assessment) จะต้องแจ้งชื่อกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนัดวันตรวจร่างกายกับทาง โรงพยาบาลกรุงเทพ

ADMISSION CRITERIA FOR MASTER PROGRAMS


Documents Required for all Master Programs
 • A completed application form
 • Official transcript of the previous university attended (2 copies)
 • Bachelor’s degree certificate (2 copies)
 • Citizen identification card and residence registration (2 copies) – for Thai applicants
 • Passport (2 copies) – for Non-Thai applicants
 • Four (1x1-inch size) photographs (formal attire, not in graduation gown)
 • Letter of recommendation from former instructors or employers at the time of the application (2 letters)
 • Employment letter (for M.B.A. evening, M.B.A. Double degree evening, M.B.A. Professional evening M.B.A. weekend-track and M.Sc. SCM)
 • Copy of passport. (First two Pages)
 • Criminal record (Chinese applicants)
 • Criminal record and bank statement covering total all tuition fees (African applicants)

 • GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS

  Eligibility Criteria
 • Bachelor’s degree or equivalent from an accredited institution in any fields
 • A minimum CGPA of 2.00 on 4.00 scales
 • Enough undergraduate training to do graduate work in the M.B.A. Program
 • At least TWO YEARS of work experience in private or public organization (for M.B.A. Evening Program)
 • Good command of English
 • Computer literacy
 • The English entrance examination can be exempted depending on which of the following conditions you satisfy.
 • – a TOEFL score of at least 550 or an IELTS (Academic) score of at least 6.0 (Validation: Two years)

  – a Bachelor’s degree or a higher degree from native English speaking countries (e.g. USA, Canada, UK, Australia and New Zealand)

  – student graduated from AU have English courses 1-4 with grade of B+ )

  Admission & Examination Fees
 • Admission Fee : Baht 500
 • Entrance Examination (English) : Baht 600
 • Interview Entrance Examination : Baht 500

 • GRADUATE SCHOOL OF ENGLISH

  Eligibility Criteria
 • Bachelor’s degree or equivalent from an accredited institution in any fields
 • A minimum CGPA of 2.00 on 4.00 scales, TOEFL score of at least 550 or IELTS score of at least 6.0 or pass the English proficiency examination of the Graduate School of English
 • The English entrance examination can be exempted depending on which of the following conditions you satisfy.
 • – a TOEFL score of at least 550 or an IELTS (Academic) score of at least 6.0 (Validation: Two years)

  Admission & Examination Fees
 • Admission Fee : Baht 500
 • Entrance Examination (English) : Baht 500
 • Interview Entrance Examination : Baht 500

 • VINCENT MARY SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

  Eligibility Criteria
 • Bachelor’s degree from an accredited institution. The applicants must graduate from the following academic field: Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, or equivalent
 • Have one of the following English proficiency scores: – 500 of higher on the TOEFL (173 CBT), – 625 or higher on the TOEIC, – 5.5 or higher on the IELTS, or – Pass the S&T Faculty English Language Test
 • Three letters of recommendation from lecturers or employers.
 • Required GPA of at least 2.5 (M.S. in Computer Science)
 • Admission & Examination Fees
 • Admission Fee : Baht 500
 • Interview Entrance Examination : Baht 500

 • MARTIN DE TOURS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS

  M.Sc. (SCM) MASTER OF SCIENCE IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
  Eligibility Criteria
 • Bachelor’s degree or equivalent from an accredited institution in any fields.
 • Good command of English
 • At least 2 years of professional or practical work experience
 • Admission & Examination Fees
 • Admission Fee : Baht 500
 • Interview Entrance Examination : Baht 500

 • M.Sc. FE MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FINANCE AND ECONOMICS
  Eligibility Criteria
 • Bachelor’s degree in any fields from the institutions accredited by the Ministry of Education, Thailand
 • TOEFL score of at least 550 PBT/213 CBT or IELTS score of at least 6.0 or pass the English Proficiency Examination of AU (A student whose native language is English or who has earned a master’s or bachelor’s degree from an institution where the medium of instruction is English may request for an exemption from the TOEFL / IELTS requirement.)
 • A score of 500 on the Graduate Management Admission Test (GMAT) or 1000 on the Graduate Record Exam (GRE) or a passing grade on AU Test
 • Three Recommendation letters from employers/or lecturers
 • Admission & Examination Fees
 • Admission Fee : Baht 500
 • Interview Entrance Examination : Baht 500
 • Writen exam

  GMAT : Baht 500

  TOFEL&IELTS : Baht 500


  GRADUATE SCHOOL OF LAW

  MASTER OF ARTS PROGRAM IN INTERNATIONAL LAW AND DIPLOMACY (M.A. ILD)
  Eligibility Criteria
 • Bachelor’s degree in any ¬field from the institutions accredited by the Ministry of Education, Thailand.
 • GPA of at least 2.5 from a scale of 4.
 • Pass the English Pro¬ficiency Examination of the Graduate School of Business or TOEFL score of at least 550 or IELTS score of at least 6.0
 • Admission & Examination Fees
 • Admission Fee : Baht 500
 • Entrance Examination : Baht 500

 • LL.M BUSINESS LAW
  Eligibility Criteria
 • LL.B. Graduate from the acceptable institution either in Thailand or aboard
 • GPA 2.75 and above, or equivalent result, or having working experiences
 • Never been expelled from educational institutions on the ground of misbehavior
 • Being in good health
 • Having TOEFL score not less than 550 PBT, 213 CBT, 79 IBT or IELTS score not less than 6.5 or passing the English test provided by Assumption University
 • Admission & Examination Fees
 • Admission Fee : Baht 500
 • Entrance Examination : Baht 500

 • GRADUATE SCHOOL OF BIOTECHNOLOGY

  Eligibility Criteria
 • Candidates are required to hold a bachelor’s degree in Food Science and Technology, Biological Science, Biotechnology or related fields.
 • Candidates who do not hold the degree as specified will be requested to enroll in foundation courses.
 • Candidates must have earned a G.P.A. of at least 2.5 on a scale of 4.0.
 • Candidates must have earned a score of 550 or above on the TOEFL or 6.0 or above on the IELTS test; if not, they have to take the TOEFL or IELTS test and obtain the specified score before graduation.
 • Admission & Examination Fees
 • Application Form : Baht 500
 • Specific Knowledge in Biotechnology Examination : Baht 1000
 • Interview : Baht 2000

 • GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION

  Eligibility Criteria
 • The applicants must have taken the entrance exam in English language proficiency test, and interview. The applicants who submitted the TOEFL score of at least 550 PBT/213 CBT/79 IBT or the IELTS score of 6.0 or the English native speaker applicants are exempted from English language proficiency test. Applicants who failed in English language proficiency test are required to take and pass the noncredit English Proficiency Course

 • GRADUATE SCHOOL OF PSYCHOLOGY

  Eligibility Criteria
 • Bachelor’s degree from an accredited institution with a GPA of at least 2.5 on a scale of 4
 • TOEFL Score of 550 (paper-based) /213 (computer-based) or the equivalent or satisfactory result on the written entrance exam

 • GRADUATE SCHOOL OF PHILOSOPHY AND RELIGION

  Eligibility Criteria
 • BA in Philosophy / Religious Studies from an accredited institution, or
 • BA (or equivalent) in other fields from an accredited institution
 • Good command of English
 • Computer literacy
 • ADMISSION CRITERIA FOR DOCTORAL PROGRAMS

  Documents Required for all Doctoral Programs
 • A completed application form
 • Bachelor’s Degree Official Transcript 2 copies
 • Master’s Degree Official Transcript 2 copies
 • Bachelor’s Degree Certificate 2 copies
 • Master’s Degree Certificate 2 copies
 • Citizen identification card and residence registration For Thai Applicants 2 copies
 • Passport & For Non-Thai Applicants 2 copies
 • Recent Photo (1x1” size) 4 photos
 • Resume 1 copy
 • Statement of Purpose 1 copy
 • Recommendation letter 2 letters )
 • Copy of passport. (First two Pages)
 • Criminal record (Chinese applicants)
 • Criminal record and bank statement covering total all tuition fees (African applicants)

 • GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS

  DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ORGANIZATION DEVELOPMENT (Ph.D. OD)
  Eligibility Criteria
 • At least 3 years of work experience in organizations in the area of interest and expertise.
 • Master’s Degree in related fields (MBA, MM,) or any other field, with GPA above 3.50 on scale of 4.00 or equivalent
 • A valid TOEFL score of 580 PBT or 237 CBT or an IELTS (Academic) overall band of at least 6.5 or GMAT score of 550. (These scores are valid for 2 years).
 • Any applicant who does not obtain the required score must take the AU English Proficiency Test.
 • All applicants must submit “statement of purpose.
 • Admission & Examination Fees
 • Admission Fee : Baht 500
 • Entrance Examination (English) : Baht 600
 • Interview Entrance Examination : Baht 500

 • DOCTOR OF PHILOSOPHY IN HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT PROGRAM (Ph.D. HTM)
  Eligibility Criteria
 • Have at least 3 years of work experience in organizations in the area of interest and expertise.
 • Hold a Master’s Degree in related fields (MBA, Msc in Tourism) or equivalent degrees in any other fields, with GPA above 3.50 on a scale of 4.00 or equivalent.
 • Obtain TOEFL score of 550 PBT or 213 CBT or an IELTS (Academic) overall band of at least 6.5 or
 • Obtain GMAT score of 550. (The scores are valid for 2 years). Any applicant who does not obtain the required score must take the English Entrance Examination.
 • Present a brief research proposal in the field of hospitality and tourism studies.
 • Admission & Examination Fees
 • Admission Fee : Baht 500
 • Entrance Examination (English) : Baht 600
 • Interview Entrance Examination : Baht 500

 • GRADUATE SCHOOL OF ENGLISH


  Eligibility Criteria
 • Master’s degree with a thesis in a field related to English language teaching Required GPA of at least 3.5
 • Required TOEFL score of 600 or above or IELTS score of 7.0 or above or equivalent
 • Work experience of at least 2 years in a field related to the use of English
 • Pass the Entrance Examination of Assumption University
 • Research proposal
 • Admission & Examination Fees
 • Admission Fee : Baht 500
 • Entrance Examination (English) : Baht 500
 • Interview Entrance Examination : Baht 500

 • VINCENT MARY SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY


  Eligibility Criteria
 • Master’s degree in Telecommunication Science, Communication and Computer Network Technology or related fields from institutions accredited by the Ministry of Education, Thailand
 • GPA of at least 3.25 on scale of 4.0 for a Master’s degree holder
 • TOEFL score of at least 550 for written examination or 213 for computer based or 79 for internet based, or IELTS score of at least 6.0
 • Research Proposal
 • Admission & Examination Fees
 • Admission Fee : Baht 500
 • Interview Entrance Examination : Baht 500

 • MARTIN DE TOURS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS


  Ph.D. BA
  Eligibility Criteria
 • Master’s degree from the institutions accredited by the Ministry of Education, Thailand.
 • GPA of at least 3.25
 • A GMAT score or GRE score or pass the internal exam of the School
 • Master’s degree from the institutions accredited by the Ministry of Education, Thailand.
 • A research proposal
 • Statement of Purpose indicating why the applicant wants to pursue a doctoral degree.
 • Admission & Examination Fees
 • Admission Fee : Baht 500
 • Interview Entrance Examination : Baht 1,500
 • Writen exam
 • - GMAT : Baht 500

 • TOFEL&IELTS : Baht 500

 • GRADUATE SCHOOL OF BIOTECHNOLOGY


  Eligibility Criteria
 • Student must hold a Bachelor's degree or a Master’s degree in Food Science, Biotechnology, Biological Science or related subjects.
 • Receive a cumulative GPA of at least 3.0 for student holding a Master degree.
 • Receive a cumulative GP A of at least 3.5 for student holding a Bachelor degree.
 • Pass English Examination with a TOEFL score of more than 500 or equivalent.
 • The Program Committee and the Dean of office of Graduate School may make exemptions of the above.
 • Admission & Examination Fees
 • Application Form : Baht 500
 • Specific Knowledge in Biotechnology Examination : Baht 1000
 • Interview : Baht 2000

 • GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION


  Eligibility Criteria
 • Submit a research proposal.
 • Take the entrance exam in English language proficiency test, Leadership Potential Aptitude Test (LPAT), and interview. The applicants who submitted the TOEFL score of at least 550 PBT/213 CBT/79 IBT or the IELTS score of 6.0 or the English native speaker applicants are exempted from English language proficiency test.

 • GRADUATE SCHOOL OF PSYCHOLOGY

  Eligibility Criteria
 • Master’s degree in counseling psychology, psychology or any related discipline from an accredited university with a GPA not less than 3.25. Related life or work experience is a plus.
 • TOEFL score of at least 550 (paper-based)/213 (computer-based) or an IELTS score of at least 6.5. Submission of the original or certi¬fied copy of the TOEFL or IELTS scores is required and will be con-firmed for authenticity.

 • GRADUATE SCHOOL OF PHILOSOPHY AND RELIGION


  Eligibility Criteria
 • BA in Philosophy / Religious Studies from an accredited institution, or
 • MA in Philosophy / Religious Studies from an accredited institution, or
 • MA (or equivalent) in other fields from an accredited institution
 • Good command of English
 • Computer literacy
 • ADMISSION CRITERIA FOR ELEARNING PROGRAMS


  M.S. MANAGEMENT (MSMGT)

  Admission Requirement
 • Earn a Bachelor’s degree from an accredited institution
 • Show proficiency in English or take the English Proficiency Test conducted by The Graduate School of eLearning .

 • Admission Procedures
 • Complete an online application form at http://www.elearning.au.edu
 • 2. Submit required documents as indicated in the email from GSeL
 • Remit fees for English Proficiency Test and interview

 • Admission Documents
 • Complete the Online Application Form and submit it online with file attachment of the following items
 • (i) Two (2) color photos (1x1inche size , formal attire not in graduation Gown)

  (ii) Two (2) copies of resident registration (สำเนาทะเบียนบ้าน)

  (iii) Four (2) copies of passport for foreign students (The page with your photo posted)

  (iv) Two (2) copies of citizen ID (สำเนาบัตรประชาชน)

  (v) Two (2) copies of marital status registration documents(for married female students only)(สำเนาใบทะเบียนสมรส สำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและเปลี่ยนนามสกุลเท่านั้น)

  (vi) Four (4) copies of official university transcripts(with Graduate on date shown)

  (vii) Three (3) copies of bachelor’s degree diploma.(สำเนาใบปริญญาบัตร)

  (viii) Two (2) Letters of Recommendation (if any)(download attached file)

  (ix) Optional for students possessing TOEFL Score of 550 PBT (213 CBT) or IELTS of 6.0

  *The Original certified copies of the document must be submitted to GSeL(Graduate School of eLearning) before interview date.

 • Contact GSeL staff at : 02-723-2944. To confirm the receipt of your documents.
 • Your qualifications will be considered by the admission committee of GSeL and if you qualified you will received email regarding online EPT and Interview payment within 2 weeks.
 • The Native speakers, from USA, UK and Australia countries, are only excluded to take the EPT Test, but they still required to take the interview examination during the admission process.
 • After You’re Admitted, you will receive email admission result and a username and a password, which enable you to access the elearning system and other services and information.
 • Recommendation Form

  INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT (MSITM)

  Admission Requirement
 • Bachelor’s degree in any field from accredited institutions.
 • Proficiency in English through: TOEFL score of at least 550 on Paper-Based Test (PBT), or 213 on Computer-Based Test (CBT), or 79 Internet-Based Test (iBT), or IELTS score of at least 6.0, or take the English proficiency test conducted by Graduate School of eLearning (GSeL).
 • Admission Procedures
 • Complete an online application form at http://www.elearning.au.edu
 • Submit required documents as indicated in the email from GSeL
 • 3. Remit fees for English Proficiency Test and interview
 • Admission Documents
 • You can download the following forms in PDF format
 • Recommendation Form

  Teaching Technology (MEdTT)

  Admission Requirement
 • Earn a Bachelor’s degree in any field from the institution accredited by the Ministry of Education, Thailand
 • Show proficiency in English or taking the English Proficiency Test conducted by Graduate School of eLearning (GSeL), Assumption University.
 • Pass an interview with the admission committee.
 • Submit required documents as indicated in the e-mail from GSeL. (Download recommendation letter form for M.Ed.)
 • Admission Procedures
 • Complete an online application form at http://www.elearning.au.edu
 • Submit required documents as indicated in the email from GSeL
 • Remit fees for English Proficiency Test and interview
 • Admission Documents
 • You can download the following forms in PDF format
 • Recommendation Form

  eLEARNING METHODOLOGY (PhDeLM)

  Admission Requirement
 • Please note that to get admission in the PhD eLearning Methodology program at GSeL following documents are required. If you uploaded the needed documents we would acknowledge it immediately.
 • It is quite possible that you may not have uploaded all the documents. If you missed uploading a few required documents, you make sure to send them separately via email to phdelm@au.edu
  A list of documents required for your admission to GSeL is given below. Please Upload:
 • 1. Most recent digital photograph (1)

  2. One (1) digital copy of your passport (For Foreigners)

  3. One (1) digital copy of your Citizen ID (For Thai Citizens only)

  4. One (1) digital copy of your of Residence Registration (For Thai Citizens only)

  5. One (1) digital copy of your last Degree you acquired (Master/PhD)

  6. Transcript (Mark-Sheet) of your last degree

  7. One (1) digital copy of your brief CV or Resume

  8. One (1) digital copy of your Research Concept Paper (CP) (2-3 Pages)

 • After uploading 1-8 please pay interview fee- (2000 Baht) if you transfer Thai currency through a bank in Thailand and approximately (US$110) if you transfer from overseas banks. Then send a copy of receipt or transfer slip to: Phdelm@au.edu
 • As soon as the tasks mentioned above are taken care you will be informed about face-to-face or online interview which will be held using any of the popular conferencing tools such as WebEx, Skype, Facebook Messenger or any other VDO conferencing tool you may be using. Your admission will be finalized within one week after you complete all requirements and an official Admission Letter will be sent to you.
 • Thank you for applying at GSeL. We are very pleased that you will study with one of the best international university in Thailand, ASEAN and beyond. Welcome aboard.
 • Admission Procedures
 • 1Complete an online application form at http://www.elearning.au.edu
 • Submit required documents as indicated in the email from GSeL
 • Interview
 • Admission Documents
 • You can download the following forms in PDF format
 • Recommendation Form

  Teaching & Technology (PhDTT)

  Admission Requirement
 • Earn a Master’s degree from an accredited institution
 • Show proficiency in English
 • Submit two letters of recommendation
 • Selection Criteria
 • The selection will be based on the admission qualifications, the interview, and approval of the program committees.
 • Admission Procedures
 • Complete an online application form at http://www.elearning.au.edu
 • Submit required documents as indicated in the email from GSeL
 • Interview
 • Admission Documents
 • You can download the following forms in PDF format
 • Recommendation Form