ปฏิทินการรับสมัครระดับปริญญาตรี

ปฏิทินการรับสมัครระดับปริญญาตรี 2561

ปีการศึกษา 2561
รอบรับสมัครทั่วไป
ภาคการศึกษาที่2/2561 : มกราคม 2562
สมัครด้วยตนเอง 11 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2561
สอบวัดระดับความรู้ ณ วันยื่นใบสมัคร
สอบวิชาเฉพาะ 14 พฤศจิกายน 2561 หมายเหตุ สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะดนตรี และคณะนิติศาสาตร์
สอบวิชาเฉพาะ 15 พฤศจิกายน 2561 หมายเหตุ สำหรับคณะนิเทศศาตร์ และนิเทศศิลป์
ปฐมนิเทศ 16 พฤศจิกายน 2561
เรียนหลักสูตรแบบเข้ม 19 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2561
ลงทะเบียนเรียน 3 - 4 มกราคม 2562
เปิดภาคการศึกษา 7 มกราคม 2562
ปีการศึกษา 2562
รอบรับสมัครทั่วไป
ภาคการศึกษาที่1/2562 : สิงหาคม 2562
สมัครด้วยตนเอง 20 พฤศจิกายน 2561 - 12 มีนาคม 2562
สอบวัดระดับความรู้ ณ วันยื่นใบสมัคร
สอบวิชาเฉพาะ 14 มีนาคม 2562 หมายเหตุ สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะดนตรี คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศิลป์ และคณะนิติศาสาตร์
ปฐมนิเทศ 16 มีนาคม 2562
เรียนหลักสูตรแบบเข้ม 18 มีนาคม - 29 พฤษภาคม 2562
ลงทะเบียนเรียน 30 - 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562
เปิดภาคการศึกษา 5 สิงหาคม 2562
หมายเหตุ : ปฏิทินการรับเข้าศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของทางมหาวิทยาลัยโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ADMISSION SCHEDULES FOR MASTER PROGRAMS

Trimester 3/2015
May. – Aug. 2016
Trimester 1/2016
Sep – Dec. 2016
Application Deadline
Class Begins
Application Deadline
Class Begins
Graduate School of Business – Master of Business Administration
May. 4, 2016
May. 9, 2016
Aug. 18, 2016
Sep. 5, 2016
May. 4, 2016
May. 9, 2016
Aug. 18, 2016
Sep. 5, 2016
May. 4, 2016
May. 9, 2016
Aug. 18, 2016
Sep. 5, 2016
May. 4, 2016
May. 9, 2016
Aug. 18, 2016
Sep. 10, 2016
May. 4, 2016
May. 9, 2016
Aug. 18, 2016
Sep. 10, 2016
May. 4, 2016
May. 9, 2016
Aug. 18, 2016
Sep. 10, 2016
May. 4, 2016
May. 9, 2016
Aug. 18, 2016
Sep. 5, 2016
May. 4, 2016
May. 9, 2016
Aug. 18, 2016
Sep. 5, 2016
May. 4, 2016
May. 9, 2016
Aug. 18, 2016
Sep. 5, 2016
May. 4, 2016
May. 9, 2016
Aug. 18, 2016
Sep. 5, 2016
May. 4, 2016
May. 9, 2016
Aug. 18, 2016
Sep. 5, 2016
M.B.A. (Technology Management)
May. 4, 2016
May. 9, 2016
Aug. 18, 2016
Sep. 5, 2016
May. 4, 2016
May. 9, 2016
Aug. 18, 2016
Sep. 10, 2016
May. 4, 2016
May. 9, 2016
Aug. 18, 2016
Sep. 5, 2016
May. 4, 2016
May. 9, 2016
Aug. 18, 2016
Sep. 5, 2016
Joint Program and Double Degree Programs with Overseas Universities
University of the West of England, UK
May. 4, 2016
At ABAC: May. 9, 2016 At UWE: May., 2017
Aug. 18, 2016
At ABAC: Sep 10, 2016 At UWE: Sep, 2017
May. 4, 2016
At ABAC: May. 9, 2016 At UWE: May., 2017
Aug. 18, 2016
At ABAC: Sep 10, 2016 At UWE: Sep., 2017
Anglia Ruskin University, Cambridge/Chelmsford, UK
M.B.A. + MSc. (Marketing)
May. 4, 2016
At ABAC: May. 4, 2016
At ARU: Sep., 2017
Aug. 18, 2016
At ABAC: Sep 10, 2016
At ARU: Sep, 2017
M.B.A. + MSc. (Management)
M.B.A. + MA. (International Business)
M.B.A. + MSc. (Supply Chain Management)
University of Brighton, UK
MBA + MSc Management (General)
May. 4, 2016
At ABAC: May. 9, 2016
At UOB: Jan., 2018
Aug. 18, 2016
At ABAC: Sep 10, 2016
At UOB: Jan., 2018
MBA + MSc Management (Entrepreneurship)
MBA + MSc Management (Human Resources)
MBA + MSc Management (Innovation)
MBA + MSc Management (Public Services)
University of Applied Sciences, Mainz, Germany
May. 4, 2016
At ABAC: May. 9, 2016
At Mainz: Mar., 2017
Aug. 18, 2016
At ABAC: Sep 10, 2016
At Mainz: Mar., 2018
Toulouse University, France
M.B.A + M.Sc. (Marketing of Innovative Technologies)
May. 4, 2016
At ABAC: May. 4, 2016
At Toulouse: Sep., 2017
Aug. 18, 2016
At ABAC: Sep 10, 2016
At Toulouse: Sep., 2017
Cesar Ritz Colleges, Switzerland
M.B.A.+MIB (International Business in Hospitality and Tourism Management
May. 4, 2016
At ABAC: May 9, 2016
At Switzerland: Jul., 2017
Aug. 18, 2016
At ABAC: Sep. 10, 2016
At Switzerland: Oct., 2017
City University of Seattle, USA
May. 4, 2016
At ABAC: May 9, 2016
At USA: Jul., 2017
Aug. 18, 2016
At ABAC: Sep. 10, 2016
At USA: Sep., 2017
Yunnan University of Finance & Economics, China
M.B.A + M.B.A (International Program/chinese Program)
May. 4, 2016
At ABAC: May 9, 2016
At Yunnan: Sep., 2016
Aug. 18, 2016
At ABAC: Sep. 10, 2016
At Yunnan: Sep., 2017
La Trobe University, Australia
M.B.A + LMFA (Master of Financial Analysis)
May. 4, 2016
At ABAC: May 9, 2016
At La Trobe: Jul., 2017
Aug. 18, 2016
At ABAC: Sep. 10, 2016
At La Trobe: Feb., 2017
M.B.A + LMFAF (Master of Financial Analysis Investment)
M.B.A + LMPA (Master of Professional Accounting)
M.B.A + LMMM (Master of Marketing Management)
M.B.A + LMIB (Master of International Business)
Graduate School of English
Sep. 9, 2016
Sep. 19, 2016
Vincent Mary School of Science and Technology
Dec. 24, 2015
Jan. 11, 2016
Aug. 26, 2016
Sep. 5, 2016
Dec. 24, 2015
Jan. 11, 2016
Aug. 26, 2016
Sep. 5, 2016
Dec. 24, 2015
Jan. 11, 2016
Aug. 26, 2016
Sep. 5, 2016
Martin de Tours School of Management and Economics
Aug. 22, 2015
Jan. 5, 2016
Apr. 20, 2016
Aug. 8, 2016
June 24, 2016
Aug. 8, 2016
Faculty of Law
Dec. 11, 2015
Jan. 4, 2016
July 22, 2016
Aug. 15, 2016
Faculty of Biotechnology
Nov. 16, 2015
Jan. 18, 2016
July 15, 2016
Aug. 22, 2016
Graduate School of Human Sciences
Nov. 26, 2015
Jan. 4, 2016
July 21, 2016
Aug. 8, 2016
Aug. 11, 2016
Dec. 2, 2016
Dec. 2, 2015
Jan. 11, 2016
Aug. 4, 2016
Aug. 8, 2016

ADMISSION SCHEDULES FOR DOCTORAL PROGRAMS

Trimester 3/2015
May. – Aug. 2016
Trimester 1/2016
Sep – Dec. 2016
Application Deadline
Class Begins
Application Deadline
Class Begins
Graduate School of Business – Master of Business Administration
Open Next year

All Year Round

Graduate School of English
July 25, 2016
Aug. 11, 2016
Vincent Mary School of Science and Technology
Dec. 24, 2015
Jan. 11, 2016
Aug. 26, 2016
Sep. 5, 2016
Dec. 24, 2015
Jan. 11, 2016
Aug. 26, 2016
Sep. 5, 2016
Dec. 24, 2015
Jan. 11, 2016
Aug. 26, 2016
Sep. 5, 2016
Martin de Tours School of Management and Economics
June 10, 2016
Aug. 8, 2016
Faculty of Biotechnology
Nov. 16, 2015
Jan. 18, 2016
July 15, 2016
Aug. 22, 2016
Graduate School of Human Sciences
Nov. 26, 2015
Jan. 4, 2016
July 21, 2016
Aug. 8, 2016
Aug. 11, 2016
Dec. 2, 2016
Dec. 2, 2015
Jan. 11, 2016
Aug. 4, 2016
Aug. 8, 2016

ADMISSION SCHEDULES FOR ELEARNING PROGRAMS

Trimester 3/2015
May. – Aug. 2016
Trimester 1/2016
Sep – Dec. 2016
Application Deadline
Class Begins
Application Deadline
Class Begins
Graduate School of e-Learning
Aug., 2016
All Year Round