นักศึกษาใหม่

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งคัดทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที แม้มหาวิทยาลัยจะรับเข้าศึกษาแล้วก็ตาม
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
2. ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือหากได้คะแนนต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าศึกษาโดยคำนวณผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องได้คะแนนเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 60
3. เข้ารับการทดสอบ เพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษในวันที่สมัครเข้าศึกษา
4. มีความตั้งใจที่จะศึกษา และมีความประพฤติพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งคัด

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

1. สอบผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
2. ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร และน้าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
3. มีสุขภาพแข็งแรง มีใบรับรองการตรวจ - X-ray ปอด - ตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบบี - ภูมิคุ้มกัน (HBsAg & AntiHBs) โดยแพทย์ประจำโรงพยาบาล
4. มีความประพฤติดี
5. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์

1. สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์เข้าศึกษาใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล และสาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผ่านการสอบวิชาเฉพาะทางนิเทศศาสตร์
 • สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อที่ 1 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะนิเทศศาสตร์ด้วย
 • 2. สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์เข้าศึกษาใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผ่านการสอบวิชาเฉพาะทางนิเทศศิลป์ 2 วิชา คือ การวาดภาพลายเส้นและการออกแบบ ด้วยคะแนนตั้งแต่ 150 คะแนน ขึ้นไป หรือ
 • โอนย้ายจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่น จะต้องส่งผลงานทางนิเทศศิลป์ต่อภาควิชานิเทศศิลป์ เพื่อพิจารณาโอนย้าย ภายในระยะเวลาของการรับสมัคร
 • ผู้สมัครที่ผ่านทดสอบข้อที่ 1 หรือ ข้อที่ 2 จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะด้วย

 • เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน

  1. สอบผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
  2. ผู้สมัครต้องทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ คะแนนต้องได้อย่างน้อย 25% เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว (กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส)
  3. ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.50 ขึ้นไป
  4. ผู้สมัครชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และ ผู้สมัครหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
  5. มีใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยา (Class 1 Medical Assessment) จากโรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้น
  * หมายเหตุ ผู้ที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพร่างกายและทางจิตวิทยา (Class 1 Medical Assessment) จะต้องแจ้งชื่อกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนัดวันตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพ

  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  1. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.85 ขึ้นไป
  2. สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ต้องได้คะแนนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือ
  3. ได้รับคะแนน SAT 1 (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
  4. ต้องทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะดนตรี

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  1. ผ่านการสอบข้อเขียนทฤษฏีทางดนตรี
  2. ผ่านการสอบปฏิบัติทางดนตรี (ตามประเภทอุปกรณ์ที่เลือก)

  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  1. ผ่านการสอบข้อเขียนความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิติศาสตร์

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  1. ผ่านการสอบข้อเขียนความถนัดทางนิติศาสตร์
  2. สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อที่ 1 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะนิติศาสตร์ด้วย

  เอกสารสมัครเรียน

  1. หลักฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • 
ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้สำเนาใบ ปพ. ๑-๔ (5 ภาคการศึกษา)
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ให้ใช้สำเนาใบ ปพ. ๑-๔ (6 ภาคการศึกษา)
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษา และใบประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและเทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

  เข้ารับการทดสอบ เพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษในวันที่สมัครเข้าศึกษา

  การสมัครด้วยตนเอง

  1. ชำระค่าสมัครเข้าศึกษา จำนวน 500 บาท ผู้สมัครจะได้รับชุดระเบียบการสมัครเข้าศึกษาพร้อมใบสมัครจำนวน 1 ชุด
  2. กรอกข้อความในใบสมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ/สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และวันที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3X4 ซ.ม. ในใบสมัคร จำนวน 1 รูป
  3. ยื่นใบสมัคร และหลักฐานในการสมัครที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต

  การสมัครทางออนไลน์โดยผ่านทาง www.applicationonline.au.edu

  1. กรอกใบสมัคร ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
  2. พิมพ์ใบสมัครออนไลน์
  3. ผู้สมัครชำระค่าสมัครเข้าศึกษาจำนวน 500 บาท ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
  4. ยื่นหลักฐานในการสมัคร ที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต

  การซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์

  1. ส่งธนาณัติเป็นจำนวนเงิน 550 บาท สำหรับค่าสมัครเข้าศึกษา สั่งจ่ายในนาม
 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปณ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 10245
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซอยรามคำแหง 24 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
พร้อมแนบที่อยู่ที่ชัดเจน เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งชุดระเบียบการ การสมัครเข้าศึกษาให้กับท่านทางไปรษณีย์
  2. เมื่อท่านได้รับชุดระเบียบการการสมัครเข้าศึกษาแล้ว ให้ท่านกรอกข้อความในใบสมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ/สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และวันที่ที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3X4 ซ.ม. ในใบสมัคร จำนวน 1 รูป
  3. ยื่นใบสมัคร และหลักฐานในการสมัครที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต

  สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย

  Download (PDF, 3MB)


  สำหรับนักศึกษาสัญชาติอื่นๆ

  Download (PDF, 3MB)

  ผู้สมัครต้องทำการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ ยกเว้นผู้ที่มีผล TOEFL IELTS หรือ SAT ตามระเบียบของกฎมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  คณะ สาขา วิชา สอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์
  สาขาวิชาธุรกิจดนตรี
  สาขาวิชาการแสดงดนตรี
  ทฤษฎีและประวัติทางดนตรี
  ปฏิบัติทางดนตรี
  สาขาวิชาการโฆษณา
  สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล
  สาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง
  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  สอบข้อเขียนวัดระดับความรู้ทางนิเทศศาสตร์
  สอบสัมภาษณ์
  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
  สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์
  1. สอบการวาดเส้น
  2. สอบการออกแบบ
  สอบสัมภาษณ์
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  สาขาวิชาออกแบบภายใน
  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  สอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม
  (ยื่นเอกสารผลตรวจร่างกายในวันที่สอบสัมภาษณ์)
  วิชาเฉพาะทางวิชาชีพ
  สอบสัมภาษณ์
  สอบความถนัดทางนิติศาสตร์
  สอบสัมภาษณ์

  หมายเหตุ : * แจ้งประเภทเครื่องดนตรีที่จะใช้ทำการสอบกับเจ้าหน้าที่ในวันที่สมัคร โดยจะจัดสอบที่วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ห้อง Audition อาคาร Cathedral of Learning ชั้นที่ 25
  หมายเหตุ : ** เตรียมดินสอ EE, 6B หรือ ปากกาดำ ยางลบ สีตามถนัด อุปกรณ์สำหรับการระบายสี และกระดานรองเขียน
  หมายเหตุ : *** มีใบรับรองการตรวจ - X-ray ปอด - ตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบบี - ภูมิคุ้มกัน (HBsAg & AntiHBs) โดยแพทย์ประจำโรงพยาบาล
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้ม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนขั้นสูงต่อไป ทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมถึงการปูพื้นฐาน และทบทวนความรู้ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ/สาขาวิชาที่ผู้เรียนสมัครเข้าศึกษา เมื่อจบหลักสูตรแบบเข้ม จะมีการทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน และนำผลที่ได้ไปจัดวิชาเรียน ในภาคการศึกษาแรกต่อไป

  การจัดตั้งหลักสูตรแบบเข้มจะพิจารณาจากความรู้พื้นฐานของผู้สมัคร ดังนี้

  1. หลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ หลักสูตร 60 ชั่วโมง และหลักสูตร 120 ชั่วโมง แต่ละระดับหลักสูตรขึ้นกับพื้นความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร โดยจะพิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และผลการประเมินการทดสอบ วัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นประกอบกัน
  2. หลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ หลักสูตร 15 ชั่วโมง และหลักสูตร 60 ชั่วโมง แต่ละระดับหลักสูตรขึ้นกับพื้นความรู้ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของผู้สมัคร โดยจะพิจารณาตามระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
  3. หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิชาอื่นๆ ผู้สมัครจะต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคณะ / สาขาวิชาที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าศึกษา

  หมายเหตุ :
  1. ผู้สมัครที่มีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60 (iBT) หรือ 500 (pBT) คะแนนขึ้นไปหรือ
  2. มี IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นการเรียนหลักสุตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นใบสมัคร
  3. ผู้สมัครที่มีผลคะแนน SAT เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ 15 ชั่วโมง โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นใบสมัคร
  4. ผู้สมัครที่มีผลคะแนน SAT เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ (Reading and Writing) รวมกัน 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นใบสมัคร

  นักศึกษาเทียบโอน

 • เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
 • เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ เป็นรายวิชาที่สอบไล่ได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ำกว่า “C” หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
 • สามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ½ ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน หรือไม่เกิน 70 หน่วยกิต
 • รายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา หรือรายวิชาที่เทียบโอนจากโครงการ นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้แสดงผลการศึกษาของรายวิชาที่เทียบโอนได้เป็นระดับคะแนนตัวอักษร “TR” โดยแยกรายวิชารับโอนไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก และไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
 • ส่งเอกสารผลการเรียน คำอธิบายรายละเอียดวิชา กรอกรายละเอียดฟอร์มขอเทียบโอนหน่วยกิต
 • ค่าเทียบโอนรายวิชาปริญญาตรีเก็บตามค่าเรียนจริงตามรายวิชา
 • ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบผลเทียบโอน 3 อาทิตย์
 • นักศึกษาแลกเปลี่ยน

  Assumption University
  Office of International Affairs
  592 Ramkhamhaeng 24 Road, Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
  Tel: +(662) 3004553 ext. 3728,
  Fax: +(662) 7190482,

  Email : gchatelier@au.edu

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Instructions for Overseas Applicants to the Student Exchange Program
 • Completed Exchange Program Application Form
 • One copy of Official Transcript
 • Two copies of your personal details page of your passport
 • Two passport sized photos
 • A copy of International Insurance that covers the duration of study and in Thailand should be enclosed with the application
 • Exchange students are required to submit the application for admission to Assumption University via your home institution Coordinator.
 • Your home institution Coordinator is requested to send the application form and documents directly to the Director of International Affairs, Assumption University .
 • The completed application form should reach Assumption University at least three months before your intended study at the University.
 • Assumption University is not responsible for obtaining visas for students but will render all necessary support to admitted students. Upon acceptance Assumption University will issue a letter of acceptance along with the letter to the Royal Thai Embassy/Consulate requesting that the student be granted a student visa.
 • Once the student arrives at Assumption University contact the office of International Affairs for academic registration ASAP. The office is located at Saint Louis Hall “L” Bldg. Ground Flr, Huamak Campus.
  Tel: 02 3004553 ext.3728
 • Deadline for application
  1st Semester deadline 9th June (starts August to December)
  2nd Semester deadline 9th October (starts January to May)
 • For housing please contact:
  Director of International Student Center
  Email : intercenter@au.edu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Fax: (662) 7190481
 • For further information, please contact: Mr. Glen Chatelier
  Director, Office of International Affairs
  email: gchatelier@au.edu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it or Mrs. Annie Aroonswasdi
  email: shinars@au.edu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Visit here : http://www.oia.au.edu