ทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • มีระดับผลการเรียนรวม (G.P.A.X.) ไม่น้อยกว่า 3.50 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการเสนอชื่อโดยความเห็นชอบจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้แก่โรงเรียนดังกล่าว
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว
 • ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาผ่านฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบสิทธิให้แก่โรงเรียนที่จะกำหนดวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมในการพิจารณาคัดเลือกส่งชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาตามจำนวนทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแจ้งไว้ในหนังสือมอบทุน
 • ในกรณีโรงเรียนส่งชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมหรือคุณสมบัตินอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ในหนังสือมอบทุน การพิจารณาทุนการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจาณณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • โรงเรียนส่ง หนังสือแจ้งรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมระบุ คณะที่ประสงค์จะเข้าศึกษา โดยผู้อำนวยการหรือรักษาการแทนผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม พร้อมตราประทับของโรงเรียน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ตามที่อยู่ ดังนี้
 • "ทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ"

  สำนักทะเบียนและประมวลผล

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  592/3 ซ.รามคำแหง 24

  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

  กรุงเทพฯ 10240

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้รับการส่งชื่อเข้าพิจารณาจากโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้ ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติส่วนตัวและรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในแบบฟอร์มการสมัครขอรับ ทุน 5 ทศวรรศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านทางเว็ปไซต์ registrar.au.edu ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
 • ทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

   สมัคร ทุนการศึกษา

  ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม)

  คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (G.P.A.X.) ไม่น้อยกว่า 2.50 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานทางวิชาการ/กิจกรรมโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

  ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม)

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติส่วนตัวและรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม) ผ่านทางเว็ปไซต์ registrar.au.edu ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบของไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ขนาดไม่เกิน 20 MB ทาง E-mail: dechavrp@au.edu ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ระบุ “แฟ้มสะสมผลงานเพื่อสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม)” (ไม่รับการส่งผลงานผ่านช่องทางอื่น)
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ โดยทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 • สมัคร ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม)

   สมัคร ทุนการศึกษา

  ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน)

  คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือโรงเรียนในต่างประเทศในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (G.P.A.X.) ไม่น้อยกว่า 2.00 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว
 • ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน)

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลและเลือกศูนย์สอบในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน) ผ่านทางเว็ปไซต์ registrar.au.edu
 • ส่วนที่ 1 การทดสอบ ทฤษฎี (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้สมัครศูนย์สอบจังหวัดนั้นๆ)
 • ศูนย์สอบส่วนกลาง-กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ศูนย์สอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย / จังหวัดเชียงใหม่ / จังหวัดลำปาง / จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์สอบภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดเพชรบุรี / จังหวัดลพบุรี / จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดนครปฐม ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา / จังหวัดขอนแก่น / จังหวัดอุบลราชธานี / จังหวัดอุดรธานี ศูนย์สอบภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา / จังหวัดชลบุรี / จังหวัดระยอง / จังหวัดจันทบุรี ศูนย์สอบภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์รธานี / จังหวัดนครศรีธรรมราช / จังหวัดสงขลา / จังหวัดภูเก็ต
 • ส่วนที่ 2 การทดสอบ สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้ผ่านการสอบทฤษฎี)
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • สมัคร ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน)

   สมัคร ทุนการศึกษา

  โครงการทุนสำรวจโลก E-Listening

  เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 14 และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการ ทุนสำรวจโลก E-Listening ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน มีมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 35 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยถือเป็นภารกิจหนึ่งในการที่จะให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงยังเป็นทางเลือกทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพิ่มพูนพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในสังคมนานาชาติโดยตรง โครงการทุนสำรวจโลก E-Listening จึงเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ทรัพยากรบุคคล สามารถพัฒนาการศึกษาเล่าเรียน นำทักษะ ความรู้ ความสามารถที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อพัฒนาทั้งตนเอง และสังคมที่อาศัยอยู่ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนในโครงการทุนสำรวจโลก E-Listening ยังสามารถนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนกลับไปพัฒนาวิชาชีพให้กับบ้านเกิดของตนเอง อันจะเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชน และรวมไปถึงเศรษฐกิจและสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยด้วย คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือโรงเรียนในต่างประเทศ
 • ไม่จำกัดผลการเรียน
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว
 • ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนสำรวจโลก E-Listening

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลและเลือกศูนย์สอบในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนสำรวจโลก E-Listening ผ่านทางเว็ปไซต์ registrar.au.edu ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
 • ส่วนที่ 1 การทดสอบ ทฤษฎี ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีทางช่องรายการสำรวจโลก 24 ชั่วโมง ออกอากาศทางเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้สมัครศูนย์สอบจังหวัดนั้นๆ)
 • ศูนย์สอบส่วนกลาง-กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ศูนย์สอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย / จังหวัดเชียงใหม่ / จังหวัดลำปาง / จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์สอบภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดเพชรบุรี / จังหวัดลพบุรี / จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดนครปฐม ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา / จังหวัดขอนแก่น / จังหวัดอุบลราชธานี / จังหวัดอุดรธานี ศูนย์สอบภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา / จังหวัดชลบุรี / จังหวัดระยอง / จังหวัดจันทบุรี ศูนย์สอบภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์รธานี / จังหวัดนครศรีธรรมราช / จังหวัดสงขลา / จังหวัดภูเก็ต
 • ส่วนที่ 2 การทดสอบ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้ผ่านการสอบทฤษฎี / คะแนนผ่านทฤษฎีไม่น้อยกว่า 70%)
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ทุนสำรวจโลก E-Listening

   สมัคร ทุนการศึกษา

  ทุนการศึกษา Academic Merit Scholarship

  เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

 • 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร
 • 2. มีหน่วยกิตสะสม 50 หน่วยกิตขึ้นไป
 • 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ตั้งแต่ 3.85 ขึ้นไป ใน 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา ไม่รวมภาคฤดูร้อน)
 • 4. ลงทะเบียนเรียนต่อภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 • 5. ไม่ถอนวิชาเรียนในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วนั้น
 • โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 % ในภาคการศึกษาถัดไป เป็นทุนที่ให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดภายหลังจบการศึกษา

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. / กรอ.)

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

  เป็นโครงการของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

  คุณสมบัติ
 • 1. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
 • 2. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (CUM.GPA.)
 • 3. มีสำเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม (โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 1 กิจกรรม ไม่กำหนดชั่วโมง
 • 4. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • 5. สามารถกู้ได้ทุกคณะ ทุกสาขา
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

  เป็นโครงการของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์ สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่เยาวชน ที่เลือกเรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศ

  คุณสมบัติ
 • 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 เท่านั้น
 • 2. เป็นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนตามที่ สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องรายได้ครอบครัว
 • 3. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือ สายอาชีพ และ อนุปริญญา (ปวส.) ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
 • 4. สำเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม (โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 1 กิจกรรม ไม่กำหนดชั่วโมง
 • 5. ให้กู้เฉพาะคณะ สาขาที่ขาดแคลนตามที่รัฐกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  ศูนย์ให้คำปรึกษาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ อาคาร Cathedral of Learning ชั้น 14

  โทรศัพท์ 02-723-2222 ต่อ 2277

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  www.studentloan.or.th

  โครงการทุนนักกีฬา ระดับปริญญาตรี(แรกเข้า) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  โครงการทุนนักกีฬา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นโครงการที่รองรับแผนยุทธศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 5 ปี (2551 – 2555) ในการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนหรือนักศึกษาที่มีความสามารถทางการกีฬาได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาชาติ วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาได้มีโอกาสในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 • 2. เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาการกีฬาของชาติ
 • 3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการกีฬาของนักศึกษา
 • ประเภทของทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬา

 • 1. ทุนนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ
 • คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน
 • เป็นนักกีฬาในกลุ่มชนิดกีฬาที่ 1 และ 2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือที่คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาฯเห็นสมควร
 • มีประวัติและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
 • ดังต่อไปนี้
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เช่นการแข่งขันกีฬา โอลิมปิก เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ และรายการแข่งขันที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการโอลิมปิกไทย ให้การรับรอง
 • มีความพร้อมหรือยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับทุนนักกีฬาได้
 • ทั้งนี้ ผู้รับทุนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ ต้องดำรงสถานภาพการเป็นนักกีฬาทีมชาติตลอดการรับทุน การที่พ้นจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติ โดยมีเหตุผลความจำเป็น คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาฯอาจพิจารณาผ่อนผันให้ผู้นั้นได้รับทุนการศึกษาต่อเป็นรายๆ ไป
 • 2. ทุนนักกีฬาแห่งชาติและเยาวชนแห่งชาติ
 • คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน

 • เป็นนักกีฬาในกลุ่มชนิดกีฬาที่ 1 และ 2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือที่คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาฯเห็นสมควร
 • มีประวัติและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ดังต่อไปนี้
 • เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
 • เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
 • เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย
 • มีความพร้อมหรือยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการได้รับทุนนักกีฬาได้
 • 3. ทุนนักกีฬา ความสามารถดีเด่น
 • คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน

 • เป็นนักกีฬาในกลุ่มชนิดกีฬาที่ 1 หรือเป็นนักกีฬาในกลุ่มชนิดกีฬาที่ 2 ที่จำนวนนักกีฬายังไม่เพียงพอ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือที่คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาฯ เห็นสมควร
 • มีประวัติและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
 • ดังต่อไปนี้
 • เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่1 หรือตำแหน่งที่2 หรือตำแหน่งที่3 หรือเป็นนักกีฬาดีเด่นในการแข่งขันรายการที่จัดโดยสมาคมกีฬาหรือรายการที่ได้รับรองการแข่งขันจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรายการที่คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาฯเห็นสมควร
 • เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียน ของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและ นันทนาการ
 • มีความพร้อมหรือยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการได้รับทุนนักกีฬาได้
 • หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

 • 1. สำเนาใบรับรองความสามารถในด้านกีฬาจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และหรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และหรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสำเนาใบรับรองการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานานาชาติที่เจ้าภาพออกให้พร้อมรับรองสำเนา
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
 • 6. เอกสารสรุปผลงานด้านกีฬาพอสังเขป
 • 7.สำเนาบัตรประจำตัวสอบ ที่มีรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • รายละเอียดของทุนนักกีฬาที่ได้รับ

 • 1.ทุนนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ
 • • ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร • ค่าเรียนแบบเข้ม (Intensive Course) • ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าลงทะเบียนนักศึกษาแรกเข้า ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่าแอร์
 • 2.ทุนนักกีฬาแห่งชาติและเยาวชนแห่งชาติ
 • • ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
 • 3.ทุนนักกีฬา ความสามารถดีเด่น
 • •ค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร

  เงื่อนไขในการรับทุนนักกีฬา

  ผู้ผ่านการพิจารณา คัดเลือก จะต้องศึกษาในหลักสูตรที่ศูนย์การกีฬาให้ความเห็นชอบ และมีเงื่อนไข ดังนี้
 • 1. ด้านการศึกษา
 • 1.1 นักศึกษาแรกเข้าต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 1.2 มีความรับผิดชอบและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 1.3 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 เมื่อสิ้นปีของแต่ละปีการศึกษา 1.4 มีผลการเรียนก้าวหน้าไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิตต่อปี 1.5 กรณีลงทะเบียนเรียนวิชาใดแล้วแต่สอบไม่ผ่านต้องเรียนซ้ำหรือถอนรายวิชาและต้องลงเรียนใหม่ นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียนในวิชานั้นๆ 1.6 นักศึกษาต้องรายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์การกีฬา 1.7 กรณีถอนหรือเพิ่มรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์การกีฬา
 • 2. ด้านการกีฬา
 • 2.1 เข้าร่วมการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ของศูนย์การกีฬา 2.2 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามของมหาวิทยาลัยหรือรายการที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 2.3 มีความก้าวหน้าในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาตามที่กำหนด 2.4 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม

  การยกเลิกทุน

  1. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 เมื่อสิ้นปีของแต่ละปีการศึกษา 2. ไม่รายงานผลการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนต่อศูนย์การกีฬา 3. ขาดการพัฒนาความสามารถด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาที่ตนสังกัด 4. ขาดการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุผล 5. ไม่มีระเบียบวินัย ไม่เชื่อฟังผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม 6. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่ศูนย์การกีฬากำหนด 7. กระทำผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ อย่างร้ายแรง ทั้งนี้ อยู่ในการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัย

  ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการทุนนักกีฬา

  1. ดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้านการกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2. ตรวจสอบคุณสมบัติทางการศึกษา และผลงานทางการกีฬา 3. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและทักษะทางการกีฬา (เฉพาะในรายที่คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัย เห็นว่ามีความจำเป็น) 4. สัมภาษณ์ 5. ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับทุน 6. ปฐมนิเทศและลงทะเบียนนักกีฬา โดยกำหนดตารางเวลาแต่ละปีการศึกษาเป็นไปตามประกาศของศูนย์การกีฬา ทั้งนี้จะมีการประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับทุนอย่างช้าไม่เกินสิ้นเดือนมกราคม ของทุกปี

  การประกาศผลและเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

  การประกาศผล

 • 1. มหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภท ผ่านทางเว็ปไซต์
 •  www.registrar.au.edu

  ถ้าผู้สมัครขอรับทุนฯ ไม่ได้กรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา ถึงแม้นว่าจะผ่านการพิจารณาทุนการศึกษาก็จะไม่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
 • 2. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้าร่วมการประชุมสำหรับนักศึกษาทุนฯ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิโดยจะแจ้งเวลาการประชุมในการประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ www.registrar.au.edu

  และผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาที่มีความประสงค์จะยืนยันสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษาต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ มายื่นที่การประชุมด้วย
 • เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

 • 1. “ผู้รับทุน” จะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตเป็นจำนวนเงินตามค่าหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้กำหนดไว้สำหรับคณะ/สาขาวิชาที่ ”ผู้รับทุน” สมัครเข้าศึกษา ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาในการรับทุนการศึกษา
 • 2. มหาวิทยาลัยจะทดสอบวัดระดับพื้นความรู้ทางภาษาอังกฤษ และ/หรือวิชาอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชา) ผ่านการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา หากผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด “ผู้รับทุน” จะต้องลงทะเบียนเพื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม และ/หรือวิชาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเป็นการปรับระดับความรู้ และเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนและเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป
 • 3. ระหว่างการศึกษา “ผู้รับทุน” จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • 4. “ผู้รับทุน” จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม จำนวน 120 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบในการประชุม “ผู้รับทุน”
 • 5. “ผู้รับทุน” จะต้องชำระค่าหน่วยกิตเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เองในกรณีดังต่อไปนี้
 • 5.1 ค่าหน่วยกิตที่ “ผู้รับทุน” ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าจำนวนเงินตามค่าหน่วยกิตที่ได้รับ
 • 5.2 “ผู้รับทุน” ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแล้ว ขอเพิกถอนวิชาหรือเปลี่ยนแปลงกลุ่มการเรียน (Section) ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืนเหมือนเช่นนักศึกษาทั่วไป
 • 5.3 ค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรแบบเข้มและค่าแรกเข้า
 • 5.4 ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกรณีไปศึกษายังต่างประเทศ หรือค่าหน่วยกิตของรายวิชาใดๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนหรือฝึกงานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก รวมถึงค่าธรรมเนียมการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ ค่าบำรุงห้องปฎิบัติการ ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าโครงงาน และค่าธรรมเนียมวิชาฝึกฝนทักษะทางดนตรี (แบบตัวต่อตัว)
 • 6. “ผู้รับทุน” จะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • 7. เมื่อ “ผู้รับทุน” ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว หากมีความประสงค์ยกเลิกการรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะไม่คืนเงินดังกล่าวแก่ “ผู้รับทุน” ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 • 8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะบอกเลิกสัญญา และ/หรือ ระงับทุนการศึกษาได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า “ผู้รับทุน” ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถศึกษาให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
 • ตารางค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา

  คลิก!

  ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาและคณะที่เปิดให้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • 1. ชำระค่าสมัครฯ ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก หรือ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หรือที่ศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด
 • 2. กรอกข้อความในใบสมัครฯ ให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ / สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และลงวันที่สมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 • 2.1 หลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคการศึกษา) จำนวน 2 ฉบับ

  2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป

  2.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครอาศัยอยู่ จำนวน 1 ฉบับ

  2.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

  2.5 หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ หรือ หลักฐานการเรียนวิชาทหาร จำนวน 1 ฉบับ

 • 3. ยื่นใบสมัครและหลักฐานในการสมัคร ณ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด (สำหรับวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดจะแจ้งทาง CLICK)
 • คณะที่เปิดให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา* มีดังนี้

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ***
 • คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสาทร)
 • - สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์**

 • คณะศิลปศาสตร์
 • - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

  - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

  - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์***
 • - สาขาวิชาการโฆษณา

  - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

  - สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล

  - สาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง

  - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์***

  - สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์***

 • คณะดนตรี***
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

  - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 • คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
 • - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

  - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

  - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์***
 • - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)

  - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)

  - สาขาวิชาออกแบบภายใน (4 ปี)

  - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (4 ปี)

  หมายเหตุ *การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นผู้กำหนด

  **ผู้สมัครขอรับทุนฯ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์ (เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สาทร) จะต้องผ่านเงื่อนไขการรับสมัครก่อน จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้

  ***ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้

  แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา

  ทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

   รับแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา

  ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน)

   รับแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา

  ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม)

   รับแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา

  ติดต่อสอบถามได้ที่

  สำนักทะเบียนและประมวลผล

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592/3 ซ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

  โทร. 0-2300-4543 ต่อ 3555

  โทรสาร 0-2719-1509

  E-mail : dechavrp@au.edu

  Line ID : @abac