มีความหลากหลายของของหลักสูตรและเส้นทางอาชีพ
กว่า 100 หลักสูตรปริญญาทันสมัย ส่งมอบทฤษฎีที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จ และประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่มหาวิทยาลัยสามารถมอบให้

มีสถานที่ที่มีความโดดเด่น
ตั้งอยู่ในใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นเลิศทางวิชาการในการเรียนการสอนและการสนับสนุน
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของเราได้รับรางวัลมากมายในประเทศไทยและได้รับรางวัลการแข่งขันระหว่างประเทศ เช่น แบรนด์ที่เชื่อถือได้มากที่สุด ปี 2011-2013 จากรีดเดอร์สไดเจสท์นิตยสาร ประเทศไทย, Trust Mark จากกระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ

มีสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัย
สิ่งอำนวยความสะดวกมีความโดดเด่น ทันสมัย

ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพต่ำ
ห้องเรียนมีความพร้อมสูง เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล

เต็มเปี่ยมด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่
เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีชื่อเสียงแห่งแรกในประเทศไทย หลักสูตรมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและก้าวทันสมัย

มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วโลก
มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 100 สถาบันทั่วโลก

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัย Harvard, สถาบัน MIT, มหาวิทยาลัย Stanford, มหาวิทยาลัย Oxford, มหาวิทยาลัย Yale และมหาวิทยาลัย Cornell เป็นต้น

โอกาสระดับโลกที่มีเครือข่ายทั่วโลก
เป็นสังคมนานาชาติที่มีคณาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีนักศึกษาชาว ต่างชาติมากกว่า 3,000 คน จากกว่า 90 ประเทศ จากนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 20,000 คน รวมทั้ง คณาจารย์ชาวต่างชาติ กว่า 400 คน จากกว่า 40 ประเทศ จากจำนวน 1,229 คน