- นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจนกว่าจะผ่าน English 4 ไม่สามารถเว้นเทอมใดเทอมหนึ่งได้
- สามารถลงได้เทอมละ 1 รหัสวิชา แต่สามารถลงรหัสวิชาที่ไม่ผ่านก่อนหน้าได้ เช่น เทอมที่ผ่านมาไม่ผ่าน BG14031 ในเทอมนี้สามารถลง BG14032 และ BG14031 ที่ไม่ผ่านคู่กันได้
- 3 ครั้ง ในช่วงเวลาของเรา ถ้าไม่ใช่เวลาของเราไม่สามารถ modify ได้
- สามารถทำการ modify ได้ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ ตามตารางของการทำ Pre register - ช่วงเวลา 16.00 – 17.00 ของวันที่เราทำการ Pre register
- จำนวน Seat Available ถูกกำหนดมาจากทางคณะ และภาควิชา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งในห้อง
- รายชื่อคาดว่าจะจบจะดูจากจำนวน เครดิตทั้งหมดที่นักศึกษาเก็บได้ รายชื่อคาดว่าจะจบในเทอม 1 และเทอม 2 ต้องได้ 120 เครดิตขึ้นไป ส่วนรายชื่อในเทอม Summer ต้องได้ 133 เครดิตขึ้นไป
- ดูได้จาก www.au.edu แล้ว Login เข้าหน้าเวปของมหาลัย, ดูจากเวปไซด์ของห้องทะเบียน www.registrar.au.edu หรือ facebook fan page ABAC Registrar Office.
- นักศึกษาที่เป็น Graduating ในเทอมที่ลงทะเบียนสามารถลงวิชาที่เป็น Exam Time Conflict ได้ สำหรับ นศ. ที่ไม่ได้เป็น Graduating ไม่สามารถลงได้
- สอบถามจากทางคณะของเรา - ดูได้จากหน้าเวปของทางคณะ - ในระบบ AU Spark เมื่อคลิกเลือกวิชาและเซคชั่นแล้ว ตรงรายละเอียดจะมีบอกวิชา Prerequisite อยู่
- นศ.ต้องผ่านวิชาตัวที่เป็น Pre requisite ก่อนถึงจะลงตัวต่อไปได้ เช่น จะลง MGT 3907 ต้องผ่าน English 4 ก่อน ถ้าในเทอมที่ลงทะเบียนยังไม่ผ่าน English 4 ก็ไม่สามารถลงวิชา MGT 3907 ได้ - ถ้าในตอนที่ Pre register เกรด Eng 4 ยังไม่ออก แล้วเกรดออกตอนที่ ลงทะเบียนชำระเงิน MGT 3907 ไปแล้ว ให้นศ.มา Delete ในช่วง Adding (2สัปดาห์แรกของการเปิดเทอม) จะได้เงินคืนเต็มจำนวน
- ทางสำนักทะเบียนไม่มีสิทธิ์ในการเพิ่มที่นั่งจาก Seat limit ที่ทางคณะกำหนด ถ้าวิชาที่ต้องการลงทะเบียนที่นั่งเต็มแล้ว ให้นักศึกษาติดต่อขออนุมัติกับทางคณะหรือภาควิชา
- ให้นศ.เขียนใบคำร้องขอลงเกิน Credit Limits แล้วให้ทางหัวหน้าภาควิชา หรือ คณบดี อนุมัติแล้วนำมายื่นที่สำนักทะเบียนก่อนช่วงเวลาลงทะเบียนเรียน (แต่ไม่เกิน 22 Credit) - ในกรณีที่ลงเกิน 22 credit ก่อนอื่นต้องยื่นขออนุมัติจาก คณบดี หลังจากคณบดีอนุมัติแล้ว ต้องยื่นเรื่องต่อ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อนุมัตอีกครั้งหนึ่ง แล้วนำใบคำร้องยื่นที่สำนักทะเบียนก่อนช่วงเวลาลงทะเบียน
- ไม่แนะนำให้ทำอย่างนั้น ควรที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในการลงทะเบียน แทนที่จะเร็วขึ้นกลับทำให้ช้าลงเนื่องจากมีการดึงข้อมูลกัน และอาจทำให้เสียสิทธิ์ในการ Modify ไป
- เนื่องจากทางคณะมีการเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากมีหลายสาเหตุ เช่น อาจารย์ผู้สอนบางท่านลาออกโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทำให้ต้องเปลียน หรือ สลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อความเหมาะสม