ประกาศเรื่องเกณฑ์การรับเงินสนับสนุนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ตรี-โท-เอก)

ตัวอย่างวิธีการสมัคร “พร้อมเพย์” ผูกกับเลขที่บัตรประชาขน ของแต่ละธนาคาร

+ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB : https://promptpay.scb/login

+ธนาคารทหารไทย-ธนชาติ TTB : https://www.ttbbank.com/archive/PromptPay

+ธนาคารกสิกรไทย KBANK : https://www.kasikornbank.com/special/PromptPay/Pages/index.html

+ธนาคารกรุงเทพ BBL : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/PromptPay

+ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Krungsri : https://www.krungsri.com/th/personal/banking-services/online/promptpay

+ธนาคารกรุงไทย KTB : https://krungthai.com/th/personal/cash-management/ktb-promptpay/169