ทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • จำนวนและประเภทที่ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ในหนังสือมอบทุนการศึกษาเท่านั้น
 • o การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% ผู้สมัครขอรับทุนฯ ต้องมีระดับผลการเรียนรวม (G.P.A.X.) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ

  o การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทยกเว้นค่าหน่วยกิต 50% ผู้สมัครขอรับทุนฯ ต้องมีระดับผลการเรียนรวม (G.P.A.X.) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการเสนอชื่อโดยความเห็นชอบจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้แก่โรงเรียนดังกล่าว
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว
 • ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาผ่านฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบสิทธิให้แก่โรงเรียนที่จะกำหนดวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมในการพิจารณาคัดเลือกส่งชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาตามจำนวนทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแจ้งไว้ในหนังสือมอบทุน
 • ในกรณีโรงเรียนส่งชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมหรือคุณสมบัตินอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ในหนังสือมอบทุน การพิจารณาทุนการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจาณณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • โรงเรียนส่ง หนังสือแจ้งรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมระบุ คณะที่ประสงค์จะเข้าศึกษา โดยผู้อำนวยการหรือรักษาการแทนผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม พร้อมตราประทับของโรงเรียน ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ตามที่อยู่ ดังนี้
 • "ทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ"

  สำนักทะเบียนและประมวลผล

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  592/3 ซ.รามคำแหง 24

  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

  กรุงเทพฯ 10240

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้รับการส่งชื่อเข้าพิจารณาจากโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้ ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติส่วนตัวและรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในแบบฟอร์มการสมัครขอรับ ทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu วันที่ 20 ธันวาคม 2562
 • ทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

   สมัคร ทุนการศึกษา

  ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม)

  คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (G.P.A.X.) ไม่น้อยกว่า 2.50 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานทางวิชาการ/กิจกรรมโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

  ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม)

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติส่วนตัวและรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม) ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องส่ง
 • o บทความภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 100 คำ ในหัวข้อ “WHY? ASSUMPTION UNIVERSITY”

  o แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • ส่งแยกไฟล์บทความและแฟ้มสะสมผลงาน ขนาดรวมกันไม่เกิน 20 MB ในรูปแบบไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ส่งที่ E-mail: dechavrp@au.edu แบบแนบไฟล์ผลงาน (Attachment File) เท่านั้น (ไม่รับการส่งผลงานผ่านช่องทางอื่น) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระบุ “แฟ้มสะสมผลงานเพื่อสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภททุนความสามารถพิเศษ ผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรม)”
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ โดยทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 • สมัคร ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม)

   สมัคร ทุนการศึกษา

  ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน)

  คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือโรงเรียนในต่างประเทศในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (G.P.A.X.) ไม่น้อยกว่า 2.00 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว
 • ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน)

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลและเลือกศูนย์สอบในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน) ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
 • ส่วนที่ 1 การทดสอบ ทฤษฎี (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้สมัครศูนย์สอบจังหวัดนั้นๆ)
 • ศูนย์สอบส่วนกลาง-กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ศูนย์สอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย / จังหวัดเชียงใหม่ / จังหวัดลำปาง / จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์สอบภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดเพชรบุรี / จังหวัดลพบุรี / จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดนครปฐม ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา / จังหวัดขอนแก่น / จังหวัดอุบลราชธานี / จังหวัดอุดรธานี ศูนย์สอบภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา / จังหวัดชลบุรี / จังหวัดระยอง / จังหวัดจันทบุรี ศูนย์สอบภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์รธานี / จังหวัดนครศรีธรรมราช / จังหวัดสงขลา / จังหวัดภูเก็ต
 • ส่วนที่ 2 การทดสอบ สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้ผ่านการสอบทฤษฎี)
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • สมัคร ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน)

   สมัคร ทุนการศึกษา

  โครงการทุนสำรวจโลก E-Listening

  เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 15 และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการ ทุนสำรวจโลก E-Listening ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน มีมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 35 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยถือเป็นภารกิจหนึ่งในการที่จะให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงยังเป็นทางเลือกทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพิ่มพูนพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในสังคมนานาชาติโดยตรง โครงการทุนสำรวจโลก E-Listening จึงเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ทรัพยากรบุคคล สามารถพัฒนาการศึกษาเล่าเรียน นำทักษะ ความรู้ ความสามารถที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อพัฒนาทั้งตนเอง และสังคมที่อาศัยอยู่ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนในโครงการทุนสำรวจโลก E-Listening ยังสามารถนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนกลับไปพัฒนาวิชาชีพให้กับบ้านเกิดของตนเอง อันจะเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชน และรวมไปถึงเศรษฐกิจและสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยด้วย คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือโรงเรียนในต่างประเทศ
 • ไม่จำกัดผลการเรียน
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว
 • ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนสำรวจโลก E-Listening

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลและเลือกศูนย์สอบในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนสำรวจโลก E-Listening ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
 • ส่วนที่ 1 การทดสอบ ทฤษฎี ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีทางช่องรายการสำรวจโลก 24 ชั่วโมง ออกอากาศทางเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเวปไซด์ E-Listening.net (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้สมัครศูนย์สอบจังหวัดนั้นๆ)
 • ศูนย์สอบส่วนกลาง-กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ศูนย์สอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย / จังหวัดเชียงใหม่ / จังหวัดลำปาง / จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์สอบภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดเพชรบุรี / จังหวัดลพบุรี / จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดนครปฐม ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา / จังหวัดขอนแก่น / จังหวัดอุบลราชธานี / จังหวัดอุดรธานี ศูนย์สอบภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา / จังหวัดชลบุรี / จังหวัดระยอง / จังหวัดจันทบุรี ศูนย์สอบภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์รธานี / จังหวัดนครศรีธรรมราช / จังหวัดสงขลา / จังหวัดภูเก็ต
 • ส่วนที่ 2 การทดสอบ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้ผ่านการสอบทฤษฎี / คะแนนผ่านทฤษฎีไม่น้อยกว่า 70%)
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ทุนสำรวจโลก E-Listening

   สมัคร ทุนการศึกษา

  ทุนการศึกษา Academic Merit Scholarship

  เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

 • 1.เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร
 • 2. มีหน่วยกิตสะสม 50 หน่วยกิตขึ้นไป ในเทอมก่อนที่ได้รับทุนการศึกษา
 • 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 3.85 ขึ้นไป
 • 4. ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และต้องมีวิชาที่ผ่านอย่างน้อย 15 หน่วยกิตขึ้นไปในภาคการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาไม่รวมภาคฤดูร้อน)
 • 5. นักศึกษาต้องไม่ได้รับทุนอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • 6. นักศึกษาจะได้รับทุนเรียนดีคืนผ่านบัญชีธนาคารที่ให้กับมหาวิทยาลัยไว้ เฉพาะค่าหน่วยกิตวิชาที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ยกเว้นรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิศวกรรมการบิน
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. / กรอ.)

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

  เป็นโครงการของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

  ผู้กู้ยืมต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

  ลักษณะที่ 1 (กยศ.) ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

 • 1. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
 • 2. ศึกษาในระดับการศึกษา มัธยมปลาย /ปวช. /ปวส. /อนุปริญญาตรี /ปริญญาตรี
 • 3. อายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงินเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • 4. ทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ
 • ลักษณะที่ 2 (กรอ.) ผู้ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ

 • 1. ไม่จำกัดรายได้ (หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพ จะต้องมีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี)
 • 2. ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ ในระดับ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี
 • 3. อายุไม่เกิน 30 ปี ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืม
 • 4. ทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ
 • คุณสมบัติทั่วไป

 • 1. มีสัญชาติไทย
 • 2. ศึกษาในสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน
 • 3. มีผลการเรียนดี
 • 4. มีความประพฤติดี
 • 5. เข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในภาคการศึกษาเดียวกัน
 • 6. ไม่เป็น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน
 • 7. ไม่เป็น ผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา
 • 8. ไม่เป็น บุคคลล้มละลาย
 • 9. ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • 10. ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุนเว้นแต่จะได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  แผนกให้คำปรึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  ศูนย์ให้คำปรึกษาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ อาคาร Cathedral of Learning ชั้น 14

  โทรศัพท์ 02-723-2222 ต่อ 2277, 2148

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ / กรอ

  www.studentloan.or.th

  โครงการทุนนักกีฬา ระดับปริญญาตรี(แรกเข้า) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  โครงการทุนนักกีฬา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นโครงการที่รองรับแผนยุทธศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 5 ปี (2551 – 2555) ในการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนหรือนักศึกษาที่มีความสามารถทางการกีฬาได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาชาติ วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาได้มีโอกาสในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 • 2. เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาการกีฬาของชาติ
 • 3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการกีฬาของนักศึกษา
 • ประเภทของทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬา

 • 1. ทุนนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ
 • คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน
 • เป็นนักกีฬาในกลุ่มชนิดกีฬาที่ 1 และ 2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือที่คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาฯเห็นสมควร
 • มีประวัติและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
 • ดังต่อไปนี้
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เช่นการแข่งขันกีฬา โอลิมปิก เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ และรายการแข่งขันที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการโอลิมปิกไทย ให้การรับรอง
 • มีความพร้อมหรือยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับทุนนักกีฬาได้
 • ทั้งนี้ ผู้รับทุนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ ต้องดำรงสถานภาพการเป็นนักกีฬาทีมชาติตลอดการรับทุน การที่พ้นจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติ โดยมีเหตุผลความจำเป็น คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาฯอาจพิจารณาผ่อนผันให้ผู้นั้นได้รับทุนการศึกษาต่อเป็นรายๆ ไป
 • 2. ทุนนักกีฬาแห่งชาติและเยาวชนแห่งชาติ
 • คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน

 • เป็นนักกีฬาในกลุ่มชนิดกีฬาที่ 1 และ 2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือที่คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาฯเห็นสมควร
 • มีประวัติและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ดังต่อไปนี้
 • เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
 • เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
 • เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย
 • มีความพร้อมหรือยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการได้รับทุนนักกีฬาได้
 • 3. ทุนนักกีฬา ความสามารถดีเด่น
 • คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน

 • เป็นนักกีฬาในกลุ่มชนิดกีฬาที่ 1 หรือเป็นนักกีฬาในกลุ่มชนิดกีฬาที่ 2 ที่จำนวนนักกีฬายังไม่เพียงพอ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือที่คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาฯ เห็นสมควร
 • มีประวัติและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
 • ดังต่อไปนี้
 • เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่1 หรือตำแหน่งที่2 หรือตำแหน่งที่3 หรือเป็นนักกีฬาดีเด่นในการแข่งขันรายการที่จัดโดยสมาคมกีฬาหรือรายการที่ได้รับรองการแข่งขันจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรายการที่คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาฯเห็นสมควร
 • เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียน ของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและ นันทนาการ
 • มีความพร้อมหรือยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการได้รับทุนนักกีฬาได้
 • หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

 • 1. สำเนาใบรับรองความสามารถในด้านกีฬาจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และหรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และหรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสำเนาใบรับรองการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานานาชาติที่เจ้าภาพออกให้พร้อมรับรองสำเนา
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
 • 6. เอกสารสรุปผลงานด้านกีฬาพอสังเขป
 • 7.สำเนาบัตรประจำตัวสอบ ที่มีรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • รายละเอียดของทุนนักกีฬาที่ได้รับ

 • 1.ทุนนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ
 • • ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร • ค่าเรียนแบบเข้ม (Intensive Course) • ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าลงทะเบียนนักศึกษาแรกเข้า ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่าแอร์
 • 2.ทุนนักกีฬาแห่งชาติและเยาวชนแห่งชาติ
 • • ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
 • 3.ทุนนักกีฬา ความสามารถดีเด่น
 • •ค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร

  เงื่อนไขในการรับทุนนักกีฬา

  ผู้ผ่านการพิจารณา คัดเลือก จะต้องศึกษาในหลักสูตรที่ศูนย์การกีฬาให้ความเห็นชอบ และมีเงื่อนไข ดังนี้
 • 1. ด้านการศึกษา
 • 1.1 นักศึกษาแรกเข้าต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 1.2 มีความรับผิดชอบและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 1.3 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 เมื่อสิ้นปีของแต่ละปีการศึกษา 1.4 มีผลการเรียนก้าวหน้าไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิตต่อปี 1.5 กรณีลงทะเบียนเรียนวิชาใดแล้วแต่สอบไม่ผ่านต้องเรียนซ้ำหรือถอนรายวิชาและต้องลงเรียนใหม่ นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียนในวิชานั้นๆ 1.6 นักศึกษาต้องรายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์การกีฬา 1.7 กรณีถอนหรือเพิ่มรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์การกีฬา
 • 2. ด้านการกีฬา
 • 2.1 เข้าร่วมการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ของศูนย์การกีฬา 2.2 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามของมหาวิทยาลัยหรือรายการที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 2.3 มีความก้าวหน้าในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาตามที่กำหนด 2.4 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม

  การยกเลิกทุน

  1. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 เมื่อสิ้นปีของแต่ละปีการศึกษา 2. ไม่รายงานผลการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนต่อศูนย์การกีฬา 3. ขาดการพัฒนาความสามารถด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาที่ตนสังกัด 4. ขาดการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุผล 5. ไม่มีระเบียบวินัย ไม่เชื่อฟังผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม 6. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่ศูนย์การกีฬากำหนด 7. กระทำผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ อย่างร้ายแรง ทั้งนี้ อยู่ในการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัย

  ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการทุนนักกีฬา

  1. ดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้านการกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2. ตรวจสอบคุณสมบัติทางการศึกษา และผลงานทางการกีฬา 3. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและทักษะทางการกีฬา (เฉพาะในรายที่คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัย เห็นว่ามีความจำเป็น) 4. สัมภาษณ์ 5. ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับทุน 6. ปฐมนิเทศและลงทะเบียนนักกีฬา โดยกำหนดตารางเวลาแต่ละปีการศึกษาเป็นไปตามประกาศของศูนย์การกีฬา ทั้งนี้จะมีการประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับทุนอย่างช้าไม่เกินสิ้นเดือนมกราคม ของทุกปี

  การประกาศผลและเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

  การประกาศผล

 • 1. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในแต่ละทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu หัวข้อ “ประกาศและกำหนดการ” หากผู้สมัครขอรับทุนฯ ไม่ได้กรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา ถึงแม้นว่าจะผ่านการพิจารณาทุนการศึกษาก็จะไม่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

 • 2. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้าร่วมการประชุมสำหรับนักศึกษาทุนฯ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิโดยจะแจ้งสถานที่ วันและเวลาการประชุมในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu “ประกาศและกำหนดการ” และผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาที่มีความประสงค์จะยืนยันสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษาต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ มายื่นที่การประชุมด้วย
 • 3. ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระค่าแรกเข้าและค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดสำหรับนักศึกษาทุน โดยจะแจ้งให้ทราบในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu “ประกาศและกำหนดการ”
 • 4. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะตัดสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษา หากผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษามิได้ปฎิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

 • 1. “ผู้รับทุน” จะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตเป็นจำนวนเงินตามค่าหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้กำหนดไว้สำหรับคณะ/สาขาวิชาที่ ”ผู้รับทุน” สมัครเข้าศึกษา ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาในการรับทุนการศึกษา
 • 2. ผู้รับทุนต้องศึกษาในคณะ / สาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาเท่านั้น หากผู้รับทุนไม่ศึกษาในคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงไปศึกษาในคณะ / สาขาวิชาอื่นนอกจากที่ระบุไว้ ผู้ให้ทุนสามารถระงับ และ/หรือ ยกเลิกการให้ทุนการศึกษาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับทุนทราบล่วงหน้า และผู้รับทุนจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาในคณะ / สาขาวิชาที่ผู้รับทุนได้เปลี่ยนไปศึกษาเองทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และ/หรือ มีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากผู้ให้ทุน
 • 3. ผู้รับทุนต้องชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเองทั้งหมดนอกเหนือจากค่าหน่วยกิตในข้อ 1
 • 4. ผู้รับทุนจะต้องมีระดับผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (Cum. G.P.A.) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ในกรณีที่ผู้รับทุนมีระดับผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (Cum. G.P.A.) น้อยกว่า 2.50 แม้ผู้ให้ทุนมิได้บอกระงับ และ/หรือ ยกเลิกการให้ทุนการศึกษา และผู้รับทุนได้ใช้ค่าหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนไปในภาคการศึกษาใด เมื่อผู้ให้ทุนทราบถึงเหตุดังกล่าวซึ่งถือเป็นสาระสำคัญ ผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการระงับ และ/หรือ ยกเลิกการให้ทุนการศึกษาได้ทันทีทุกกรณี โดยผู้รับทุนจะต้องชำระค่าหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนนั้น คืนให้แก่ผู้ให้ทุน
 • 5. ผู้รับทุนหากลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดและได้เพิกถอนวิชาหรือเปลี่ยนแปลงกลุ่มการเรียน (Section) ถือว่าผู้รับทุนได้ลงทะเบียนค่าหน่วยกิตในรายวิชานั้นๆ แล้ว จะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืนเหมือนเช่นนักศึกษาทั่วไป
 • 6. ผู้รับทุนจะต้องช่วยปฏิบัติงานในฐานะนักศึกษาช่วยงานของผู้ให้ทุนตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด จำนวน 60 ชั่วโมงต่อ 1 ภาคการศึกษา โดยเป็นการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้ให้ทุนอาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับทุนทราบล่วงหน้า
 • 7. ค่าหน่วยกิตที่ผู้รับทุนชำระด้วยตนเองในระหว่างถูกระงับ และ/หรือ ยกเลิกการให้ทุนการศึกษา จะถูกหักออกจาก “จำนวนเงินสำหรับค่าหน่วยกิต” ด้วยเช่นกัน
 • 8. ผู้รับทุนให้คำมั่นว่าจะประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาผู้อื่น และรับทราบถึงข้อกำหนด ข้อบังคับ รวมถึงกฎระเบียบของผู้ให้ทุน เพื่อนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นต่อไป
 • 9. เมื่อผู้รับทุนได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว หากมีความประสงค์ยกเลิกสัญญาทุนการศึกษา ผู้ให้ทุนจะไม่คืนเงินดังกล่าวแก่ผู้รับทุนไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 • 10. ผู้ให้ทุนจะตัดสิทธิ์ และผู้รับทุนยินยอมให้ตัดสิทธิ์ของผู้รับทุนในการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาอื่นใด
 • 11. ถ้ามีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับทุนลาออก และ/หรือ หยุดรับทุนการศึกษา เพราะมีความประสงค์จะย้ายมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนจะต้องคืน “เงินสำหรับค่าหน่วยกิตที่ได้ใช้ไปทั้งหมด”
 • 12. เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้วถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนการศึกษาคืนให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่สัญญาสิ้นสุดลงอันเกิดจากการกระทำโดยทุจริต และ/หรือ ผิดข้อกำหนดของผู้รับทุน ผู้รับทุนจะต้องคืน “เงินสำหรับค่าหน่วยกิต” ที่ได้ใช้ไปทั้งหมด ผู้ให้ทุนมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา และ/หรือ ระงับทุนการศึกษาได้ทันที โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญา และผู้รับทุนไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอื่นใดจากผู้ให้ทุนทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้ทุน และการพิจารณาของผู้ให้ทุนเป็นที่สุด
 • 13. กรณีที่ “ผู้รับทุน” สำเร็จการศึกษา หรือสัญญาให้ทุนการศึกษาสิ้นสุดลง และ/หรือ ถูกระงับลงเพราะเหตุอื่นใด จำนวนเงินสำหรับค่าหน่วยกิตที่ได้รับ ถ้ายังเหลืออยู่ผู้รับทุนไม่สามารถเรียกเป็นเงินจากผู้ให้ทุนได้
 • 14. มหาวิทยาลัยจะทดสอบวัดระดับพื้นความรู้ทางภาษาอังกฤษ และ/หรือวิชาอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชา) ผ่านการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา หากผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด “ผู้รับทุน” จะต้องลงทะเบียนเพื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม และ/หรือวิชาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเป็นการปรับระดับความรู้ และเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป
 • ตารางค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา

  คลิก!

  ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาและคณะที่เปิดให้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • 1. ชำระค่าสมัครฯ ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก หรือ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หรือที่ศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด
 • 2. กรอกข้อความในใบสมัครฯ ให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ / สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และลงวันที่สมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 • 2.1 หลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคการศึกษา) จำนวน 2 ฉบับ

  2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป

  2.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครอาศัยอยู่ จำนวน 1 ฉบับ

  2.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

  2.5 หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ หรือ หลักฐานการเรียนวิชาทหาร จำนวน 1 ฉบับ

 • 3. ยื่นใบสมัครและหลักฐานในการสมัคร ณ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด (สำหรับวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดจะแจ้งทาง CLICK)
 • คณะที่เปิดให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา* มีดังนี้

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ**
 • คณะศิลปศาสตร์
 • - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

  - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

  - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์**
 • - สาขาวิชาการโฆษณา

  - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

  - สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล

  - สาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง

  - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์**

  - สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์**

 • คณะดนตรี**
 • - สาขาวิชาธุรกิจดนตรี

  - สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า

  - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

  - สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี**

  - สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน**

 • คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
 • - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

  - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

  - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

 • คณะพยาบาลศาสตร์**
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์**
 • - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)

  - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)

  - สาขาวิชาออกแบบภายใน (4 ปี)

  - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (4 ปี)

  หมายเหตุ *การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นผู้กำหนด

  ***ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้

  แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา

  ทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

   รับแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา

  ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน)

   รับแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา

  ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม)

   รับแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา

  ติดต่อสอบถามได้ที่

  สำนักทะเบียนและประมวลผล

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592/3 ซ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

  โทร. 0-2300-4543 ต่อ 3555

  โทรสาร 0-2719-1509

  E-mail : dechavrp@au.edu

  Line ID : @abac