ข้อมูลบริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีการบริการข้อมูลให้กับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรการศึกษา เพื่อทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะได้รับ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย