Academic Scholarship

Scholarship_1037x950

FOR OUR STUDENTS

Scholarship
Register Form

แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 รับแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow

(ประเภทสอบแข่งขัน)

 รับแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow

(ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม)

 รับแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. / กรอ.)

ลักษณะที่ 1 (กยศ.) ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

1. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

2. ศึกษาในระดับการศึกษา มัธยมปลาย /ปวช. /ปวส. /อนุปริญญาตรี /ปริญญาตรี

3. อายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงินเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

4. ทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ

ลักษณะที่ 2 (กรอ.) ผู้ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ

1. ไม่จำกัดรายได้ (หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพ จะต้องมีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี)

2. ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ ในระดับ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี

3. อายุไม่เกิน 30 ปี ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืม

4. ทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • ศึกษาในสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน
 • มีผลการเรียนดี
 • มีความประพฤติดี
 • เข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในภาคการศึกษาเดียวกัน
 • ไม่เป็น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน
 • ไม่เป็น ผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา
 • ไม่เป็น บุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุนเว้นแต่จะได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ / กรอwww.studentloan.or.th

pic2_780x697

ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม

ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (G.P.A.X.) ไม่น้อยกว่า 2.50 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานทางวิชาการ/กิจกรรมโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม)

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติส่วนตัวและรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม) ผ่านทางเว็ปไซต์ registrar.au.edu ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบของไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ขนาดไม่เกิน 20 MB ทาง E-mail: dechavrp@au.edu ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ระบุ “แฟ้มสะสมผลงานเพื่อสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม)” (ไม่รับการส่งผลงานผ่านช่องทางอื่น)
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ โดยทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

สมัคร ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow

(ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม)

 สมัคร ทุนการศึกษา

ประเภทสอบแข่งขัน

ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือโรงเรียนในต่างประเทศในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (G.P.A.X.) ไม่น้อยกว่า 2.00 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน)

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลและเลือกศูนย์สอบในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน) ผ่านทางเว็ปไซต์ registrar.au.edu
 • ส่วนที่ 1 การทดสอบ ทฤษฎี (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้สมัครศูนย์สอบจังหวัดนั้นๆ)

ศูนย์สอบส่วนกลาง-กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ศูนย์สอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย / จังหวัดเชียงใหม่ / จังหวัดลำปาง / จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์สอบภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดเพชรบุรี / จังหวัดลพบุรี / จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดนครปฐม ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา / จังหวัดขอนแก่น / จังหวัดอุบลราชธานี / จังหวัดอุดรธานี ศูนย์สอบภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา / จังหวัดชลบุรี / จังหวัดระยอง / จังหวัดจันทบุรี ศูนย์สอบภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์รธานี / จังหวัดนครศรีธรรมราช / จังหวัดสงขลา / จังหวัดภูเก็ต

 • ส่วนที่ 2 การทดสอบ สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้ผ่านการสอบทฤษฎี)
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สมัคร ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow(ประเภทสอบแข่งขัน)

 สมัคร ทุนการศึกษา

pic1_780x697

ทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • มีระดับผลการเรียนรวม (G.P.A.X.) ไม่น้อยกว่า 3.50 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการเสนอชื่อโดยความเห็นชอบจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้แก่โรงเรียนดังกล่าว
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาผ่านฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบสิทธิให้แก่โรงเรียนที่จะกำหนดวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมในการพิจารณาคัดเลือกส่งชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาตามจำนวนทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแจ้งไว้ในหนังสือมอบทุน
 • ในกรณีโรงเรียนส่งชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมหรือคุณสมบัตินอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ในหนังสือมอบทุน การพิจารณาทุนการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจาณณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • โรงเรียนส่ง หนังสือแจ้งรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมระบุ คณะที่ประสงค์จะเข้าศึกษา โดยผู้อำนวยการหรือรักษาการแทนผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม พร้อมตราประทับของโรงเรียน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้รับการส่งชื่อเข้าพิจารณาจากโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้ ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติส่วนตัวและรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในแบบฟอร์มการสมัครขอรับ ทุน 5 ทศวรรศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านทางเว็ปไซต์ registrar.au.edu ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

โครงการทุนสำรวจโลก
E-Listening

เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 14 และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการ ทุนสำรวจโลก E-Listening ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน มีมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 35 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยถือเป็นภารกิจหนึ่งในการที่จะให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงยังเป็นทางเลือกทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพิ่มพูนพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในสังคมนานาชาติโดยตรง โครงการทุนสำรวจโลก E-Listening จึงเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ทรัพยากรบุคคล สามารถพัฒนาการศึกษาเล่าเรียน นำทักษะ ความรู้ ความสามารถที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อพัฒนาทั้งตนเอง และสังคมที่อาศัยอยู่ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนในโครงการทุนสำรวจโลก E-Listening ยังสามารถนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนกลับไปพัฒนาวิชาชีพให้กับบ้านเกิดของตนเอง อันจะเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชน และรวมไปถึงเศรษฐกิจและสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยด้วย คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือโรงเรียนในต่างประเทศ
 • ไม่จำกัดผลการเรียน
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนสำรวจโลก E-Listening

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลและเลือกศูนย์สอบในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนสำรวจโลก E-Listening ผ่านทางเว็ปไซต์ registrar.au.edu ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 • ส่วนที่ 1 การทดสอบ ทฤษฎี ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีทางช่องรายการสำรวจโลก 24 ชั่วโมง ออกอากาศทางเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเวปไซด์ E-Listening.net (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้สมัครศูนย์สอบจังหวัดนั้นๆ) ศูนย์สอบส่วนกลาง-กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ศูนย์สอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย / จังหวัดเชียงใหม่ / จังหวัดลำปาง / จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์สอบภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดเพชรบุรี / จังหวัดลพบุรี / จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดนครปฐม ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา / จังหวัดขอนแก่น / จังหวัดอุบลราชธานี / จังหวัดอุดรธานี ศูนย์สอบภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา / จังหวัดชลบุรี / จังหวัดระยอง / จังหวัดจันทบุรี ศูนย์สอบภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์รธานี / จังหวัดนครศรีธรรมราช / จังหวัดสงขลา / จังหวัดภูเก็ต
 • ส่วนที่ 2 การทดสอบ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้ผ่านการสอบทฤษฎี / คะแนนผ่านทฤษฎีไม่น้อยกว่า 70%)
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สมัคร ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา Academic Merit Scholarship

เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

 • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร
 • มีหน่วยกิตสะสม 50 หน่วยกิตขึ้นไป ในเทอมก่อนที่ได้รับทุนการศึกษา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 3.85 ขึ้นไป
 • ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และต้องมีวิชาที่ผ่านอย่างน้อย 15 หน่วยกิตขึ้นไปในภาคการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาไม่รวมภาคฤดูร้อน)
 • นักศึกษาต้องไม่ได้รับทุนอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • นักศึกษาจะได้รับทุนเรียนดีตามเกณฑ์ที่กำหนดคืนผ่านบัญชีธนาคารที่ให้กับมหาวิทยาลัยไว้ เฉพาะค่าหน่วยกิตวิชาที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ยกเว้นรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิศวกรรมการบิน

โครงการทุนนักกีฬา ระดับปริญญาตรี (แรกเข้า)

โครงการทุนนักกีฬา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นโครงการที่รองรับแผนยุทธศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 5 ปี (2551 – 2555) ในการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนหรือนักศึกษาที่มีความสามารถทางการกีฬาได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาชาติ วัตถุประสงค์

 • 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาได้มีโอกาสในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 • 2. เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาการกีฬาของชาติ
 • 3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการกีฬาของนักศึกษา

1.ทุนนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน

 • เป็นนักกีฬาในกลุ่มชนิดกีฬาที่ 1 และ 2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือที่คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาฯเห็นสมควร
 • มีประวัติและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

ดังต่อไปนี้

 • เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เช่นการแข่งขันกีฬา โอลิมปิก เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ และรายการแข่งขันที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการโอลิมปิกไทย ให้การรับรอง
 • มีความพร้อมหรือยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับทุนนักกีฬาได้

ทั้งนี้ ผู้รับทุนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ ต้องดำรงสถานภาพการเป็นนักกีฬาทีมชาติตลอดการรับทุน การที่พ้นจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติ โดยมีเหตุผลความจำเป็น คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาฯอาจพิจารณาผ่อนผันให้ผู้นั้นได้รับทุนการศึกษาต่อเป็นรายๆ ไป

2. ทุนนักกีฬาแห่งชาติและเยาวชนแห่งชาติ

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน

 • เป็นนักกีฬาในกลุ่มชนิดกีฬาที่ 1 และ 2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือที่คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาฯเห็นสมควร
 • มีประวัติและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ดังต่อไปนี้
 • เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
 • เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
 • เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย
 • มีความพร้อมหรือยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการได้รับทุนนักกีฬาได้

3.ทุนนักกีฬา ความสามารถดีเด่น

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน

 • เป็นนักกีฬาในกลุ่มชนิดกีฬาที่ 1 หรือเป็นนักกีฬาในกลุ่มชนิดกีฬาที่ 2 ที่จำนวนนักกีฬายังไม่เพียงพอ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือที่คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาฯ เห็นสมควร
 • มีประวัติและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี

ดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่1 หรือตำแหน่งที่2 หรือตำแหน่งที่3 หรือเป็นนักกีฬาดีเด่นในการแข่งขันรายการที่จัดโดยสมาคมกีฬาหรือรายการที่ได้รับรองการแข่งขันจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรายการที่คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาฯเห็นสมควร
 • เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียน ของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและ นันทนาการ
 • มีความพร้อมหรือยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการได้รับทุนนักกีฬาได้

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาใบรับรองความสามารถในด้านกีฬาจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และหรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และหรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสำเนาใบรับรองการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานานาชาติที่เจ้าภาพออกให้พร้อมรับรองสำเนา

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)

6. เอกสารสรุปผลงานด้านกีฬาพอสังเขป

7.สำเนาบัตรประจำตัวสอบ ที่มีรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รายละเอียดของทุนนักกีฬาที่ได้รับ

1.ทุนนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ

 • ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
 • ค่าเรียนแบบเข้ม (Intensive Course)
 • ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าลงทะเบียนนักศึกษาแรกเข้า ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่าแอร์

2.ทุนนักกีฬาแห่งชาติและเยาวชนแห่งชาติ

 • ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร

3.ทุนนักกีฬา ความสามารถดีเด่น

 • ค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร

เงื่อนไขในการรับทุนนักกีฬา

ผู้ผ่านการพิจารณา คัดเลือก จะต้องศึกษาในหลักสูตรที่ศูนย์การกีฬาให้ความเห็นชอบ และมีเงื่อนไข ดังนี้

 • ด้านการศึกษา

1.1 นักศึกษาแรกเข้าต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 1.2 มีความรับผิดชอบและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 1.3 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 เมื่อสิ้นปีของแต่ละปีการศึกษา 1.4 มีผลการเรียนก้าวหน้าไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิตต่อปี 1.5 กรณีลงทะเบียนเรียนวิชาใดแล้วแต่สอบไม่ผ่านต้องเรียนซ้ำหรือถอนรายวิชาและต้องลงเรียนใหม่ นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียนในวิชานั้นๆ 1.6 นักศึกษาต้องรายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์การกีฬา 1.7 กรณีถอนหรือเพิ่มรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์การกีฬา

 • ด้านการกีฬา

2.1 เข้าร่วมการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ของศูนย์การกีฬา 2.2 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามของมหาวิทยาลัยหรือรายการที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 2.3 มีความก้าวหน้าในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาตามที่กำหนด 2.4 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม

การยกเลิกทุน

1. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 เมื่อสิ้นปีของแต่ละปีการศึกษา 2. ไม่รายงานผลการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนต่อศูนย์การกีฬา 3. ขาดการพัฒนาความสามารถด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาที่ตนสังกัด 4. ขาดการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุผล 5. ไม่มีระเบียบวินัย ไม่เชื่อฟังผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม 6. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่ศูนย์การกีฬากำหนด 7. กระทำผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ อย่างร้ายแรง ทั้งนี้ อยู่ในการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการทุนนักกีฬา

1. ดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้านการกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2. ตรวจสอบคุณสมบัติทางการศึกษา และผลงานทางการกีฬา

3. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและทักษะทางการกีฬา (เฉพาะในรายที่คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัย เห็นว่ามีความจำเป็น)

4. สัมภาษณ์

5. ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับทุน

6. ปฐมนิเทศและลงทะเบียนนักกีฬา โดยกำหนดตารางเวลาแต่ละปีการศึกษาเป็นไปตามประกาศของศูนย์การกีฬา ทั้งนี้จะมีการประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับทุนอย่างช้าไม่เกินสิ้นเดือนมกราคม ของทุกปี

ติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592/3 ซ.รามคำแหง 24

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2300-4543 ต่อ 3555

โทรสาร 0-2719-1509

E-mail : dechavrp@au.edu

Line ID : @abac